Striedavá starostlivosť bola zavedená novelou zákona o rodine č. 217/2010 Z.z.. Striedavá starostlivosť je úprava osobnej starostlivosti o dieťa, keď je dieťa v osobnej starostlivosti každého z rodičov po určitú presne určenú dobu. Zjednodušene možno povedať, že ide o pravidelné, periodické striedanie pobytu dieťaťa, istý čas u matky, následne u otca.

Podľa zákona o rodine „Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.“

Rodičovské práva a povinnosti sú rovnocenné a každý rodič má nárok na polovicu voľného času svojho dieťaťa. Obaja rodičia majú teda právo stráviť s ich spoločným maloletým dieťaťom polovicu času. Uvedené platí tak pre víkendy ako aj dni v týždni, čas by mal byť v ideálnom prípade striedavej starostlivosti rovnomerne rozvrhnutý.

Pravidlo o rovnomerne rozvrhnutom čase rodičov strávenom s dieťaťom vyplýva vo všeobecnosti i z ustálenej súdnej praxe, keď jedna polovica voľného času dieťaťa predstavuje rozsah kontaktov, ktorý predstavuje výkon práva na rodinný život.

Zákon neustanovuje aká dlhá má byť doba starostlivosti každého z rodičov, ako pravidelne sa majú rodičia v starostlivosti o dieťa striedať, rovnako tak nemusí byť čas rozdelený úplne proporčne. Doba, ktorú trávi dieťa u každého z rodičov, môže byť určená rôzne, závislá je najmä od potrieb dieťaťa, jeho veku, záľub, školských povinností a mimoškolských aktivít.

V praxi však bude záležať vždy od okolností prípadu a od najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. V prípade určenia nižšieho rozsahu času niektorého z rodičov s dieťaťom však musia existovať určité osobitné dôvody pre toto obmedzenie kontaktu. Tieto osobitné dôvody je potrebné preukázať, súd vykoná všetky dôkazy na zistenie skutočného stavu veci.

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Zákon o rodine osobitne zdôrazňuje rovnocennosť rodičov, keď uvádza, že v súdnom konaní súd má dbať, aby bolo „rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.“

Predpokladom pre ustanovenie striedavej osobnej starostlivosti zároveň je to, že dieťa nebude vytrhávané opakovane z prostredia školy alebo predškolského zariadenia a umiestňované do iného prostredia, že teda obidvaja rodičia žijú v takom mieste, ktoré umožňuje dieťaťu dennú dochádzku do zariadenia, ktoré už navštevuje, resp. na ktorom sa rodičia dohodnú. V záujme dieťaťa je tiež to, aby nestratilo kamarátov, susedov, aby sa mohlo naďalej venovať svojim záujmom, navštevovať obľúbené krúžky a miesta. Rodičia sa musia vedieť dohodnúť o veciach súvisiacich so školskou dochádzkou, s mimoškolskými aktivitami a záujmami dieťaťa.

Rovnako tak možno vymedziť predpoklady striedavej starostlivosti opačne – negatívnym spôsobom. Striedavka nebude vhodná pre deti s poruchami správania, pre deti citlivé na zmenu prostredia, deti, ktoré inak vyžadujú stabilné prostredie. Typickými prípadmi rodičov, ktorí nie sú vhodní na striedavú starostlivosť, sú rodičia, ktorí pôsobia na osobnosť dieťaťa alebo na jeho výchovu negatívne, vnášajú do výchovy dieťaťa nestabilitu, maria správne výchovné pôsobenie druhého rodiča, vytvárajú tlak na psychiku dieťaťa, podporujú v dieťati nesprávne návyky a pod.

Rodičia musia vedieť spolu komunikovať, musia byť schopní dohodnúť sa v prípade výnimočných okolností, kedy nebude možné dodržať stanovené obdobia starostlivosti – napríklad keď dieťa ochorie, keď jeden z rodičov musí odcestovať na služobnú cestu a pod. Nesmú si robiť napriek, ale spolupracovať v záujme dieťaťa.

Súd teda o striedavej starostlivosti rozhodne ak:

– obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať,

– obidvaja rodičia majú záujem o osobnú starostlivosť o dieťa,

– zverenie do striedavej starostlivosti je v záujme dieťaťa,

– v striedavej starostlivosti budú lepšie zaistené potreby dieťaťa,

– aspoň jeden z rodičom súhlasí so striedavou starostlivosťou.

Ďalšie výroky súdneho rozhodnutia

Rozhodovanie o striedavej starostlivosti by malo obsahovať tiež výrok o tom, ktorý z rodičov bude poberateľom rodičovských dávok alebo ktorý z rodičov si bude na dieťa uplatňovať daňový bonus. Nevyhnutne treba rozhodnúť tiež o tom, kde bude mať dieťa trvalé bydlisko.

Výživné na dieťa sa v prípadoch zverenia do striedavej osobnej starostlivosti rodičov spravidla neurčuje. V odôvodnených prípadoch súd môže určiť však i výživné, pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Spravidla ak je dieťa u každého z rodičov periodicky po rovnaký čas, tak sa výživné neurčuje. Rodičia môžu niekedy špekulovať a snažiť sa využiť striedavú starostlivosť, aby rodič, ktorý má lepšiu majetkovú úroveň nemusel hradiť výživné. Menej majetný rodič zase bude mať záujem o zverenie dieťaťa do svojej výlučnej starostlivosti, aby musel druhý rodič uhrádzať k jeho rukám výživné na dieťa.  Súd by mal  brať aj do úvahy dohodu rodičov o striedavej starostlivosti a ak neodporuje zákonu, tak túto by mal aj schváliť.