Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a zastúpenie vo všetkých druhoch súdnych konaní a všetkých jeho fázach: v prípravných fázach riešenia sporu (pred začatím súdneho konania), pri mimosúdnom riešení sporu dohodou, ako aj počas už prebiehajúceho konania. Po skončení súdneho konania sa v prípade potreby postaráme o výkon rozhodnutia – podáme návrh na vykonanie exekúcie. Zaoberáme sa tiež vymáhaním pohľadávok žalobu v súdnom konaní či v upomínacom konaní.

 

 • zastupovanie v civilných sporových a mimosporových konaniach
 • zastupovanie vo všetkých rodinnoprávnych konaniach 
 • zastupovanie v exekučnom konaní, upomínacovm konaní
 • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku
 • zastupovanie v správnych konaniach podľa osobitných predpisov
 • zastupovanie v priestupkovom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • obhajoba v trestnom konaní

V prípade prevzatia právneho zastúpenia klienta vo veci analyzujeme právnu situáciu klienta a odhadneme možnosti úspechu na súde v spore. Klientovi poskytneme poučenie o procesnoprávnych záležitostiach, o odhadovanom čase a nákladoch riešenia sporu, aby mal všetky potrebné informácie týkajúce sa konania.

Klientov poučíme o priebehu konania a ozrejmíme súvislosti, vyjasníme sporné otázky v ich právnej veci, následne spoločne vyhodnotíme dôkaznú situáciu a pripravíme stratégiu vedenia sporu. Úlohou advokáta v sporoch je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné.

V našej advokátskej kancelárii pritom vždy dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Podľa potrieb klienta a jeho požiadaviek prispôsobujeme i stratégiu v konaní.

Po celý čas priebehu súdneho konania sme oporou klientovi, pozorne počúvame potreby a vnímame ciele klienta, pričom v súdnom či inom konaní konáme vždy v jeho záujme.

 

Klientom poskytneme nestranne náš odborný právny názor na vec a posúdenie oprávnenosti uplatňovaného nároku – iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať úspech v spore.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.

 

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.

 

Naše služby v  oblasti súdnych konaní zahŕňajú najmä nasledovné služby:

 • vypracovanie žaloby
 • príprava stratégie v konaní 
 • právne analýzy
 • zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov
 • zastupovanie vo všetkých druhoch súdnych konaní
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • vlastnícke spory a vlastnícke žaloby: susedské spory a žaloby z imisií, spory a žaloby o určenie vlastníckeho práva žaloby na vydanie veci, žaloba na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva, žaloba na vypratanie bytu, vypratanie domu či nebytových priestorov, žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby, žaloba na stanovenie povinnosti oplotiť pozemok
 • žaloba o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • žaloba o náhradu škody
 • žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
 • žaloby o zaplatenie / platobný rozkaz
 • upomínacie konanie
 • Európsky platobný rozkaz
 • neodkladné opatrenia
 • pracovnoprávne spory
 • antidiskriminačné spory podľa antidiskriminačného zákona
 • dedičské žaloby
 • správne žaloby
 • Ústavná sťažnosť
 • Sťažnosť na ESĽP
 • ďalšie druhy žalôb
 • spory z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
 • spory z ochrany podľa predpisov o masovo-komunikačných prostriedkoch
 • spory medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti – obchodné spory
 • spory vyplývajúce z ochrany hospodárskej súťaže,
 • spory z nekalého súťažného konania,
 • spory z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo
 • a ďalšie