Naša advokátska kancelária všeobecnej praxe v občianskoprávnej agende ponúka klientom tú najširšiu škálu právnych služieb – poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, právnu pomoc pri vypracovaní a kontrole všetkých typov zmlúv, riešenia majetkovoprávnych či osobných sporov, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, zastupovanie v  civilnom, exekučnom a dedičskom konaní a ďalšie služby podľa ich požiadaviek.

Spory z oblasti občianskeho práva zahŕňajú prípady zásahov do osobnostných práv, spory o náhradu škody (škoda na zdraví – bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, vecná škoda atď.), spory v súvislosti s vlastníctvom – vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie majetku manželov po rozvode, bytové otázky občanov, prevod, prechod a nájom nehnuteľností vrátane zastupovania v konaniach pred orgánmi verejnej správy na úseku katastra.

Klientom poskytneme poradenstvo, informácie o možnostiach právnej ochrany ich práv a záujmov, vypracujeme žalobu a zastupujeme v súdnom konaní všetkých typov. Súčasťou našej práce je i vymáhanie najrôznejších pohľadávok pre našich klientov, mimosúdne rokovania, zastupovanie v súdnych konaniach, podávanie návrhov na vykonanie exekúcie. Naša advokátska kancelária poskytuje aj službu overenia bonity dlžníka.

Osobitnou oblasťou občianskeho práva je zmluvné právo. Vyhotovujeme, posudzujeme a pripomienkujeme všetky typy zmlúv, či už podľa občianskeho zákonníka, alebo podľa osobitných zákonov, najmä: kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo,  nájomná zmluva, mandátna zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o úschove, zmluva o preprave, sprostredkovateľská zmluva, licenčná zmluva, zmluva o spolupráci, zmluva o zriadení vecného bremena a ďalšie zmluvy, vrátane nepomenovaných zmlúv (tzv. inominátne zmluvy).  


SLUŽBY  V OBLASTI OBČIANSKEHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.

PRÁVNE SLUŽBY POSKYTUJEME AJ ELEKTRONICKY  A  AJ DVOJJAZYČNE.

Neváhajte kontaktovať nás, opýtajte sa s čím Vám vieme pomôcť. 


 • záväzkové právo – zmluvy
 • zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, vadné plnenie, omeškanie 
 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmluvných dokumentov
 • zriadenie /výmaz vecného bremena
 • zastupovanie pred súdmi a v mimosúdnom konaní
 • zastupovanie v sporových aj iných konaniach
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej správy
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • dedičské konanie
 • ochrana osobnosti
 • vlastníctvo, vlastnícke žaloby
 • podielové spoluvlastníctvo
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • susedské spory
 • vlastnícke právo
 • pozemkové právo
 • bytové otázky
 • realitné právo
 • vymáhanie pohľadávok
 • overenie dlžníka