• Uznanie cudzieho rozsudku o rozvode

  Rozsudok o rozvode manželstva vydaný štátom mimo EÚ je potrebné uznať oficiálnym výrokom slovenského súdu. Až po uznaní cudzieho rozhodnutia o rozvode bude rozvod zaregistrovaný v osobitnej matrike. Celý článok


 • Dedičstvo – najčastejšie otázky na právnika

  V tomto článku sme zhrnuli najčastejšie otázky, ktoré sa ľudia pýtajú právnika v súvislosti s dedením, závetom, vydedením, odmietnutím dedičstva, či dedičským konaním. Celý článok


 • Rodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

  PORADŇA: Ak rodič dobrovoľne neplní povinnosť určenú súdnym rozhodnutím, napr. neodovzdá maloleté dieťa, možno podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. Súdny výkon rozhodnutia sa uskutoční a povinnému rodičovi hrozia aj ďalšie sankcie. Celý článok


 • Medzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

  PORADŇA: Ak sa manželia – príslušníci rôznych štátov chcú rozviesť na Slovensku, v prvom rade musí byť založená príslušnosť slovenského súdu. Návrh na rozvod manželstva podáva jeden z dvojice. Celý článok


 • Obmedzenie svojprávnosti alkoholika a konanie o spôsobilosti

  Osobe, ktorá trpí vážnou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo alkoholikovi nadmerne požívajúcemu alkoholické nápoje, iné omamné látky či drogy možno na návrh obmedziť spôsobilosť na právne úkony. V praxi súdy obmedzujú svojprávnosť ťažkých alkoholikov, schizofrenikov či iných duševne chorých osôb. Celý článok


 • Ako vystúpiť zo spoločnosti po zdedení obchodného podielu

  PORADŇA: Ako môžem vystúpiť zo spoločnosti, keď som zdedil obchodný podiel? Nechcem podnikať, chcem zrušiť svoju účasť v spoločnosti. Celý článok


 • Môže zamestnávateľ vyhodiť tehotnú zamestnankyňu v skúšobnej dobe?

  PORADŇA: Som tehotná žena, v skúšobnej dobe. Môže zamestnávateľ vyhodiť tehotnú zamestnankyňu v skúšobnej dobe? Akou formou mám svojmu zamestnávateľovi oznámiť tehotenstvo? Celý článok


 • Pôžička – Zmluva o pôžičke a riziká pre veriteľa

  Zmluva o pôžičke prináša rôzne riziká pre veriteľa, ktorý musí v súdnom spore preukázať rozhodujúce skutočnosti – najmä skutočné odovzdanie peňazí. Problémom môže byť najmä ústna zmluva o pôžičke alebo neurčený čas splatnosti pôžičky. Zhrnutie právnych aspektov a rozhodovacej praxe súdov SR nájdete v našom článku. Celý článok


 • Okamžité skončenie pracovného pomeru

  Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné iba zo zákonom stanovených dôvodov. Zákonník práce umožňuje okamžite ukončiť pracovný pomer obom stranám – zamestnancom aj zamestnávateľom, každej strane z určitých konkrétnych dôvodov. Celý článok


 • Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi

  Spory zamestnancov a zamestnávateľov patria medzi spory s ochranou slabšej strany. V konaní na súde ide o tzv. sporové konania. Celý článok


 • Doplnenie údajov do obchodného registra 2022

  Konatelia, obchodné spoločnosti majú povinnosť doplniť identifikačné údaje o subjektoch do obchodného registra. Pozor na pokuty. Celý článok


 • Dedenie obchodného podielu

  Zmena spoločníka v obchodnej spoločnosti sa môže udiať na základe či už zmluvného prevodu (ide o rôzne formy zmlúv o prevode obchodného podielu napríklad samostatne alebo spolu s prevodom podniku), alebo aj tzv. prechodom obchodného podielu – dedič jednoducho zdedí obchodný podiel. Novým majiteľom obchodného podielu tak môže byť dedič, ktorý dedičstvo neodmietne a  ktorému […] Celý článok


 • Kúpa nehnuteľnosti – kontrola kúpnej zmluvy advokátom

  Každý si aspoň raz za život kúpi vlastnú nehnuteľnosť – byt, dom, chatu, záhradu či pozemok alebo sa rozhodne prenajať si byt či nebytové priestory na podnikanie. Rôzne kúpno-predajné zmluvy sú najčastejším typom zmluvy o prevode vlastníctva. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť […] Celý článok


 • Založenie živnosti – ako získať oprávnenie na podnikanie

  Začiatok podnikania je spojený s rozhodovaním sa pre vhodnú právnu formu podnikania – osoba môže podnikať najčastejšie ako živnostník alebo si založí obchodnú spoločnosť. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku […] Celý článok


 • Dieťa v rozvodovom konaní

  Podľa čl. 41 Ústavy SR  deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov, a naopak, deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Podľa […] Celý článok


 • Ako podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie

  Ak Vám neuhradili faktúru alebo nevrátili pôžičku, vďaka platobnému rozkazu môžete získať svoje peniaze naspäť. Platobný rozkaz je druhom súdneho rozhodnutia, ktorým súd uloží dlžníkovi uhradiť splatnú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a uhradiť trovy konania. Celý článok


 • Možnosti obrany pred diskrimináciou – poradenstvo

  Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, t.j. na Slovensku platí rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie. Diskrimináciu zakazuje slovenský právny poriadok vo […] Celý článok


 • Pracovnoprávne spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

  Z času na čas sa stane, že výpoveď od zamestnávateľa nie je platná a zamestnanec sa môže úspešne domôcť preplatenia svojich nárokov z neplatnej výpovede. Najčastejšou príčinou toho že zamestnávateľ neskončil pracovný pomer platne, je že nedodržal všetky potrebné náležitosti a povinnosti vyplývajúce mu zo zákonníka práce, ktorý je na zamestnávateľov prísnejší ako na zamestnancov (týchto zákon ako slabšiu […] Celý článok


 • Ako si vybaviť náhradné výživné

  Plnenie vyživovacej povinnosti je základnou povinnosťou rodiča. Ak existuje vykonateľné súdne rozhodnutie, podľa ktorého povinný rodič musí platiť výživné v konkrétnej výške, potom možno platenie výživného vymáhať a tiež podať žiadosť o náhradné výživné pokiaľ povinný rodič toto neplatí. Domáhať sa tzv. náhradného výživného – pomoci od štátu, môže druhý rodič – väčšinou ten, ktorý […] Celý článok


 • Podiel na nehnuteľnosti a vyporiadanie spoluvlastníctva

  Jedna a tá istá nehnuteľnosť môže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb. Nie všetci spoluvlastníci však túto nehnuteľnosť ale aj reálne užívajú. Najčastejšie v rámci dedičského konania pripadne podiel na dome alebo byte dedičovi, pričom v tom dome alebo byte už dlhodobo býva iný člen rodiny, tiež dedič, ktorý chce svoje bývanie i zachovať. V týchto prípadoch sa spoluvlastníci (ktorým sa v dôsledku […] Celý článok


 • Striedavá osobná starostlivosť

  Striedavá starostlivosť je úprava osobnej starostlivosti o dieťa, keď je dieťa v osobnej starostlivosti každého z rodičov po určitú presne určenú dobu. Zjednodušene možno povedať, že ide o pravidelné, periodické striedanie pobytu dieťaťa, istý čas u matky, následne u otca. Striedavá starostlivosť bola zavedená novelou zákona o rodine č. 217/2010 Z.z.. Podľa zákona o rodine „Ak sú […] Celý článok


 • Dedenie podľa slovenského právneho poriadku

  Tento článok obsahuje základné zásady dedičského práva a najbežnejšie úkony poručiteľa alebo dedičov, s ktorými sa stretávame a pri ktorých majú ľudia časté otázky na právnika, či požiadavky na právne služby. Dedičstvo sa nadobúda zo zákona Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Ide o tzv. delačný systém, keď práva a povinnosti prechádzajú na dedičov momentom smrti […] Celý článok


 • Rozvod

  Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. V živote to však nie vždy dobre dopadne a dochádza k rozchodu manželov, ktorí prestanú spolu žiť alebo rozvodu manželov – oficiálnemu […] Celý článok


 • Ako sa brániť pred diskrimináciou

  Diskriminácia je zakázaná v EÚ a na Slovensku právnym poriadkom EÚ, medzinárodnou zmluvou aj národnými právnymi normami. Ústava SR zakazuje diskrimináciu v článku 12, keď uvádza nasledovné: „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť […] Celý článok


 • Peňažná náhrada za neužívanie spoluvlastníctva

  Často sa stáva, že ak dom alebo byt je v spoluvlastníctve viacerých osôb, napríklad dvoch súrodencov, v reáli túto spoločnú nehnuteľnosť užíva, resp. býva v nej iba jeden z nich – jeden zo spoluvlastníkov. Druhý spoluvlastník má v takomto prípade právo požadovať od súrodenca ako druhého spoluvlastníka finančnú náhradu za neužívanie spoločnej nehnuteľnosti. Nejde pritom o bezdôvodné obohatenie zo […] Celý článok