Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

V prípade záujmu obchodovať na elektronickom trhovisku, pri účasti vo verejnom obstarávaní musí byť firma ako záujemca najskôr zaregistrovaná v tzv. zozname hospodárskych subjektov. Tento zoznam vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Podmienky pre zápis do ZHS

Pred zápisom do zoznamu odporúčame preveriť si, či daný subjekt spĺňa podmienky zákona. Podmienky, ktoré sa vyžadujú sú upravené v ust. § 32 ods. 1 písm. a) až f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

 • a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
 • b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 • e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“

Podklady potrebné pre zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Subjekt, ktorý chce byť zapísaný do ZHS, musí preukázať splnenie vyššie uvedených podmienok dokladmi. Tieto dokumenty bude Úrad vyžadovať ako prílohy  žiadosti o zápis do ZHS.

Podľa webovej stránky ÚVO je potrebné podať žiadosť o zápis a k nej spomínané prílohy:

Úrad v súvislosti s vedením zoznamu hospodárskych subjektov od hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike k doručenej žiadosti žiada:

 • · údaje fyzických osôb, ktoré sú členom štatutárneho orgánu; členom dozorného orgánu alebo prokuristi hospodárskeho subjektu (príloha č. 1 žiadosti) ak je štatutárom slovenský občan (Registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu a pripojiť úradne potvrdený preklad spolu s pečiatkou a podpisom prekladateľa – originál alebo úradne osvedčená kópia – nie staršie ako tri mesiace) ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace,
 • · čestné vyhlásenie o skutočnosti podľa § 32 ods. 2 písm. f), že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie musí obsahovať podpis/y osoby/osôb oprávnenej/ných konať v mene právnickej/fyzickej osoby.
 • · doklad o úhrade správneho poplatku za zápis/predĺženie platnosti zápisu/oznámenie zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov.

Podľa zákona o verejnom obstarávaní, žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov obsahuje:

 • a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 • b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 • c) predmet činnosti,
 • d) právnu formu hospodárskeho subjektu,
 • e) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • f) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
 • g) kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
 • h) ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickej platforme, súhlas s registráciou na elektronickej platforme a súhlas s obchodnými podmienkami elektronickej platformy,
 • i) pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • j) dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.

Aký je poplatok za zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov?

Podľa položky 6a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí za:

• Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: 66 €
• Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov: 66 €
• Oznámenie zmeny údajov: 16, 50 €

V prípade elektronicky podaných žiadostí, ktoré spĺňajú náležitosti elektronického podania (formulár žiadosti podpísaný kvalifikovaných elektronickým podpisom štatutára a prílohy k žiadosti vydaný v origináli v elektronickej podobe, resp. zaručene konvertované z listinnej do elektronickej podoby):

• Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: 33 €
• Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov: 33 €
• Oznámenie zmeny údajov: 8 €

Odporúčame využitie platobného systému e-kolok: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok

Ako dlho platí zápis?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky. Po danej lehote možno predĺžiť zápis v zozname. Pred podaním žiadosti o predĺženie je možné overiť platnosť pôvodného zápisu v ZHS na tomto linku: https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html

zápis do zoznamu hospodárskych subjektov logo

Pridaj komentár