Majetkové vyrovnanie po rozchode

Otázka z poradne: S partnerkou sme neboli zosobášení a žili sme v mojom dome. Po našom rozchode sa partnerka odsťahovala do podnájmu. Vyčíta mi však, že sme sa o dom starali spoločne a žiada odo mňa vysporiadanie spoločného majetku a chce aby som ju vyplatil. Poraďte mi, ako to s ňou mám vyriešiť.

Odpoveď advokáta:

Majetkové vyrovnanie partnerov sa líši podľa toho, či ide o rozvod alebo rozchod. Po rozvode manželstva nastáva vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Medzi nezosobášenými partnermi však toto majetkové spoločenstvo nemôže vzniknúť, do úvahy pripadá však podielové spoluvlastníctvo. Podielové spoluvlastníctvo si môžu partneri po rozchode zrušiť a vyporiadať – vyrovnať sa navzájom.

Ako píšete, neboli ste manželmi, ale vo vzťahu druh a družka. Medzi druhom a družkou podľa platného práva neexistujú právne nároky ako medzi manželmi. Partneri mimo manželstva nemajú voči sebe právne nároky napr. na dedenie, rovnakú životnú úroveň či príspevok na nevyhnutnú výživu po rozvode.

Podobne tak nemá Vaša bývalá ani nárok na vyporiadanie majetku, ktorého výlučným majiteľom ste boli Vy. Medzi Vami nevzniklo kúpou domu tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré sa bežne po rozvode manželstva vyporiadava. Keby ste ten dom kúpili počas manželstva, Vaša bývalá by si nárokovala svoj podiel oprávnene. Mimo manželstva ostáva však dom po Vašom rozchode naďalej iba Váš. Vaša bývalá teda mylne tvrdí, že ide o „spoločný majetok“.

O vyporiadanie spoločného majetku by išlo iba v prípade, že by dom bol v podielovom spoluvlastníctve.

Vaša bývalá si však môže nárokovať určitú náhradu za zhodnotenie domu, v prípade, že do domu investovala aj vlastné peniaze. Ak by sa dom zhodnotil, táto hodnota predstavuje akési bezdôvodné obohatenie, čím ste sa Vy ako výlučný majiteľ obohatili, ak ona investovala peniaze do Vášho majetku – voči nej cudzieho majetku.

Išlo by o plnenie bez právneho dôvodu. V zmysle ust. § 451 ods. 2  Občianskeho zákonníka „bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.“

Ak Vaša bývalá investovala svoje peniaze do domu, v ktorom ste spoločne bývali, avšak tento je vo Vašom výlučnom vlastníctve, je možné s ňou vyrovnať to, o čo sa hodnota domu jej príspevkom zvýšila. Malo by ísť ale o reálne zhodnotenie domu a nie o bežné opravy, pravidelný servis, či údržbu domu. Vysporiadať sa so svojou bývalou môžete buď mimosúdne alebo súdne. Návrh na súd by musela podať ona a v konaní musí preukázať výšku tejto investície do cudzej nehnuteľnosti – fotodokumentáciou, výsluchom svedkov, výpismi z účtov.

Zároveň pozor na to, že ak neuplatní návrh na súde včas, môže dôjsť k premlčaniu a túto námietku si na súde musíte uplatniť. V zmysle ust. § 107 Občianskeho zákonníka  sa nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil (subjektívna lehota). Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky (objektívna lehota), a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Pridaj komentár