Advokátka JUDr. Bc. Lenka Kosnáčová, PhD. je členkou Slovenskej advokátskej komory s por. č. 8438 na základe splnenia podmienok členstva, po vykonaní odbornej praxe a po zložení advokátskej skúšky v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

JUDr. Bc. Lenka Kosnáčová, PhD.

  • absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2009)
  • absolventka bakalárskeho študijného programu na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ v Bratislave
  • absolvovanie výmenných študijných pobytov na Masarykovej univerzite v Brne a na Erasmus Univerzite v Rotterdame, v Holandsku
  • pôsobila ako interná doktorandka, lektor a výskumný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučovala viaceré predmety a tiež prednášala na témy obchodného zmluvného práva a práva obchodných spoločností v slovenskom a anglickom jazyku
  • v rámci advokátskej praxe využíva i pracovné skúsenosti z pôsobenia v oblasti spotrebiteľského a finančného práva v Slovenskej bankovej asociácii (SBA) a v Kancelárii verejného ochrancu práv
  • autorské publikovanie učebného materiálu, odborných článkov v periodikách rôzneho zamerania, ako aj v recenzovaných právnických periodikách
  • pravidelné dopĺňanie si vzdelania, znalostí a profesionálnych zručností 
  • široké pracovné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých advokátskych kanceláriách na Slovensku a tiež v Čechách
  • spojenie vzdelania v práve a ekonómii v prospech klientov

 

Ako zodpovedná advokátka si pravidelne dopĺňam vzdelanie užitočné pre výkon advokátskej praxe, a to nielen štúdiom, ale aj účasťou na kurzoch, prednáškach a odborných debatách. Na niektoré témy som v minulosti prednášala na Univerzite Komenského a publikovala viacero odborných článkov v periodikách rôzneho zamerania. Aktuálne sa venujem naplno výkonu advokátskej praxe.

Vďaka dlhoročnej praxi a pôsobeniu v minulosti v právnych oblastiach i mimo výkonu advokácie môžem využiť široké spektrum potrebných znalostí, vedomostí a zručností v prospech klienta. 

Neustále napredovanie a rozširovanie skúseností a vedomostí aj v súvisiacich oblastiach vedúce k stále kvalitnejšiemu poskytovaniu právnych služieb vnímam ako  prospešné najmä pri poskytovaní právnych služieb v oblasti rodinného práva či v rámci správy obchodných spoločností.

Osobitný dôraz kladiem na odbornosť a profesionalitu, a to v každom jednotlivom prípade.

V rámci advokátskej kancelárie je samozrejmosťou aj pravidelné sledovanie vývoja legislatívy, aktuálnych odborných publikácií, monitorovanie rozhodovacej praxe súdov, judikatúry Najvyššieho súdu SR a v niektorých oblastiach tiež judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora.

Vždy poskytujem právne služby s odbornou starostlivosťou, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Primeraným spôsobom a dôsledne využívam všetky právne prostriedky a uplatňujem v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považujem za prospešné. Pritom dbám na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb