Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii prináša slovenským občanom množstvo výhod – možnosti práce v zahraničí, cestovania, nákupov tovarov a služieb, s čím súvisia aspekty bývania v zahraničí – nájomné vzťahy, kúpa nehnuteľnosti v zahraničí, partnerské vzťahy s cudzincami či manželstvá s cudzincami, otváranie zahraničných bankových účtov, poberanie sociálnych dávok zo zahraničia, prihlásenie dieťaťa na školu v zahraničí a mnohé ďalšie. Vo všetkých uvedených aspektoch sa občas vyskytne potreba riešiť záležitosti klientov, ktorí potrebujú právne poradenstvo v tzv.  právnych vzťahoch s cudzím prvkom. 

V našej advokátskej kancelárii máme vedomosti a prax aj z oblasti práva EÚ a medzinárodného práva, ktoré sú k dispozícii našim klientom pri poskytovaní právneho poradenstva v európskom a medzinárodnom práve. V oblasti imigračného – cudzineckého práva poskytujeme príslušníkom cudzích štátov poradenstvo a právne služby  najmä pri získaní pobytu na území Slovenska, pri rozbiehaní podnikania na Slovensku, ako aj počas neho. Portfólium našich služieb je naozaj široké, v oblasti právnych vzťahov s medzinárodným aspektom, právnych vzťahov s cudzincami poskytujeme konzultácie, právne rady a najmä nasledovné právne služby:

 • rozvod manželstva s cudzincom – medzinárodné rozvody
 • úprava rodičovských práv a povinností k dieťaťu s cudzincom – úprava pomerov k maloletým deťom z dvojjazyčných rodín
 • presťahovanie sa s maloletým dieťaťom – zmena pobytu dieťaťa
 • výživné z cudziny
 • európsky platobný rozkaz
 • poradenstvo v oblasti cezhraničného vymáhania pohľadávok 
 • príprava dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok klienta
 • vymáhanie pohľadávok v rámci Európskej únie
 • uplatňovanie právnej ochrany subjektov podľa Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd
 • sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
 • uplatňovanie slobodného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu
 • zápis narodenia, úmrtia či sobášu do osobitnej matriky
 • zastupovanie pred osobitnou matrikou
 • apostily – apostilácia úradných dokumentov
 • občianstvo, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí 
 • pobyt cudzinca z EÚ na území Slovenskej republiky (registrácia pobytu občana EÚ)
 • registrácia pobytu rodinných príslušníkov občana EÚ
 • prechodný pobyt cudzincov na účel podnikania
 • prechodný pobyt na účel zamestnania
 • prechodný pobyt na účel štúdia
 • pracovné povolenie pre cudzincov
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • zastúpenie v konaní o udelenie pobytu, obnovenie pobytu
 • zastúpenie v azylovom konaní
 • zastúpenie v konaní o poskytnutie dočasného útočiska
 • asistencia pri vybavení zdravotného poistenia pre cudzincov
 • žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzinca
 • obnovenie pobytu cudzinca
 • všeobecné právne poradenstvo pre cudzincov a zastupovanie pred súdom
 • správne žaloby
 • a ďalšie