Dedičstvo – najčastejšie otázky na právnika

V tomto článku sme zhrnuli najčastejšie otázky, ktoré sa ľudia pýtajú právnika v súvislosti s dedičstvom ako aj v rámci dedičského konania.


 • Na ktorom súde bude dedičské konanie prebiehať? – Súd príslušný na dedičské konanie určuje zákon takto: „Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode
  • a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
  • b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),
  • c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).

 • Kde sa môžem informovať o dedičskom konaní? – V konaní o dedičstve koná na začiatku notár, ktorý má dohľadať potenciálnych dedičov. Notára však poveril súd ako súdneho komisára, aby vo veci konal a rozhodoval a dedičské konanie je dohliadané súdom. Ak teda viete o úmrtí a neviete, ktorého notára súd poveril, možno sa informovať na príslušnom súde, osobne, alebo telefonicky v infocentre.

  • Možno odmietnuť dedičstvo? – Áno, možno, v limitovanom čase. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia. Vyhlásenie o odmietnutí sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

  • Kto je nespôsobilý dedič? – Ten, ktorý nebude dediť, ani keby bol potomkom. Nededí ten, kto je tzv. nespôsobilý dedič – ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. Na doplnenie uvádzame, že nebude dediť ani ten, kto bol vydedený.

  • Kto je neopomenuteľný dedič? – Potomkovia – maloletí aj plnoletí. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

  • Čo ak v závete poručiteľ potomkom nič neodkázal? – Aj tak sa im dostane ich zákonný podiel. Pokiaľ závet odporuje ustanoveniu o zákonných dedičských podieloch neopomenuteľných dedičov, je v tejto časti neplatný – inými slovami, neopomenuteľní dedičia (viď predchádzajúcu otázku) dedia i napriek tomu, že poručiteľ im nič neodkázal.

  • Aké sú lehoty notára na rozhodnutie v dedičskom konaní? – Notár nemá zákonom určenú žiadnu lehotu na vydanie uznesenia o dedičskom konaní, ani lehotu v ktorej musí začať konať či nariadiť dedičské pojednávanie. Súdy však zvyknú notára zaviazať lehotou, v ktorej by sa malo konanie ukončiť, a väčšinou býva táto lehota 6 mesiacov.

  • Ako možno vydediť potomka? – Vydediť možno iba zo 4 zákonných dôvodov podľa § 469a občianskeho zákonníka, a to v konkrétnej forme – riadne spísanou listinou o vydedení.

  • Z akých dôvodov možno vydediť potomka? – Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
   • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
   • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
   • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
   • trvalo vedie neusporiadaný život.

  • Čo je to započítanie darov pre potomkov? – Do dedičského podielu sa započítajú dary, ktoré obdarovaný dostal za života poručiteľa, okrem obvyklých darov. Podiel toho, komu poručiteľ za svojho života niečo hodnotné daroval, sa zmenší.

  • Môže si poručiteľ určiť podmienky v závete? Môže, ale nie sú účinné. Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky, neprihliada sa na ne.

  • Druh / družka bude dediť? – Môže, ale iba ak na základe závetu. Zo zákona môže dediť tiež, a to v prípade, ak sa uplatní dedenie v druhej, resp. tretej dedičskej skupine – druh a družka môžu byť totiž považovaní za tých, ktorí „žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.“ Podobné je to s dedením po pestúnovi.

  • Adoptované dieťa bude dediť? – Áno, adoptované dieťa, t.j. osvojenec dedí rovnako ako potomok, čo vyplýva zo zákona o rodine.

  • Ako môže skončiť dedičské konanie? – Dedičské konanie končí keď súd/notár vydá uznesenie o dedičstve, ktorým rozhodne jedným s nasledovných spôsobov:
   • potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi,
   • potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu,
   • schváli dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva; veriteľ poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa vyporiadava jeho pohľadávka,
   • schváli dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov,
   • potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol,
   • neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol.

  • Musím prísť osobne na pojednávanie? – Áno, dedičské konanie sa spravuje predovšetkým zásadou ústnosti a notár vyhľadáva a zisťuje skutočnosti od účastníkov konania bezprostredne na pojednávaní. Osobná prítomnosť je nevyhnutná a neúčasť môže mariť konanie. Máte však možnosť nechať sa v konaní zastúpiť, napr. advokátom. Najmä klienti žijúci v zahraničí využívajú služby advokáta na zastúpenie v dedičskom konaní.


  • Ako možno zrušiť závet? – Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať takú istú formu, aká je potrebná pre závet. Závet možno tiež zrušiť jeho roztrhaním, spálením, fyzickým zničením závetu.

  Podrobnejšie sme sa venovali otázkam závetu – testamentu a najčastejších chýb, ktorých je potrebné sa vyvarovať, aby nebol závet neplatný. Samostatný článok sme venovali tiež dedeniu obchodného podielu v spoločnosti.

  dedicske pravo zavet zastupovanie dedicov

  Pridaj komentár