Dedičstvo – najčastejšie otázky na právnika

V tomto článku sme zhrnuli najčastejšie otázky, ktoré sa ľudia pýtajú právnika v súvislosti s dedičstvom ako aj v rámci dedičského konania.


 • Možno odmietnuť dedičstvo? – Áno, možno, v limitovanom čase. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia. Vyhlásenie o odmietnutí sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

 • Kto je nespôsobilý dedič? – Nededí ten, kto je tzv. nespôsobilý dedič – ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

 • Kto je neopomenuteľný dedič? – Potomkovia – maloletí aj plnoletí. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

 • Čo ak v závete poručiteľ potomkom nič neodkázal? Aj tak sa im dostane ich zákonný podiel. Pokiaľ závet odporuje ustanoveniu o zákonných dedičských podieloch neopomenuteľných dedičov, je v tejto časti neplatný – inými slovami, neopomenuteľní dedičia dedia i napriek tomu, že poručiteľ im nič neodkázal.

 • Ako možno vydediť potomka? – Vydediť možno iba zo 4 zákonných dôvodov podľa občianskeho zákonníka, riadne spísanou listinou o vydedení.

 • Z akých dôvodov možno vydediť potomka? – Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
  • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • trvalo vedie neusporiadaný život.

 • Čo je to započítanie darov pre potomkov? – Do dedičského podielu sa započítajú dary, ktoré obdarovaný dostal za života poručiteľa, okrem obvyklých darov. Podiel toho, komu poručiteľ za svojho života niečo hodnotné daroval, sa zmenší.

 • Môže si poručiteľ určiť podmienky v závete? Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky, neprihliada sa na ne.

 • Druh / družka bude dediť? – Iba ak na základe závetu. Zo zákona iba ak sa uplatní dedenie v druhej, resp. tretej dedičskej skupine – ako tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Podobné je to s dedením po pestúnovi.

 • Adoptované dieťa bude dediť? – Áno, osvojenec dedí rovnako ako potomok.


 • Ako možno zrušiť závet? – Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať takú istú formu, aká je potrebná pre závet. Závet možno tiež zrušiť jeho roztrhaním, spálením, fyzickým zničením závetu.

Podrobnejšie sme sa venovali otázkam závetu – testamentu a najčastejších chýb, ktorých je potrebné sa vyvarovať, aby nebol závet neplatný. Samostatný článok sme venovali tiež dedeniu obchodného podielu v spoločnosti.

dedicske pravo zavet zastupovanie dedicov

Pridaj komentár