Zastupujeme klientov vo všetkých veciach starostlivosti súdu o maloletých súd, vrátane nasledovnej problematiky:

 • konanie o mene a priezvisku maloletého,
 • konanie úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
 • konanie o určenie výživného na dieťa – výživa maloletého,
 • konanie o styku s maloletým,
 • poručníctvo,
 • odovzdanie maloletého,
 • konanie vo veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,
 • konanie o schválení právneho úkonu maloletého,
 • správa majetku maloletého,
 • pestúnska starostlivosti,
 • zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,
 • konanie o osvojenie – adopcia

Typickým konaním v oblasti rodinného práva je rozvodové konanie, v ktorom sa bežne celá rodina nachádza v zložitej a často psychicky náročnej situácii. V našej advokátskej kancelárii sa preto vždy snažíme pomôcť a uľahčiť klientom toto ťažké obdobie. Ak majú manželia maloleté deti, v rozsudku o rozvode súd upraví aj výkon rodičovských práva a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, určenie styku s maloletými deťmi, zastupovanie dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa. 

Rozvodom úloha advokáta pri hájení záujmov klienta a pri chránení záujmov maloletého dieťaťa klienta nekončí. V prípade zmeny okolností je potrebné odzrkadliť zmenený skutkový stav v novom rozhodnutí súdu, ak si teda rodičia sami nedohodnú nové podmienky spoločne mimosúdnou cestou.

Právna pomoc rodičom s maloletými deťmi, ktorí spolu nežijú alebo sa rozvádzajú, resp. už sú rozvedení rodičia spočíva najmä v úprave rodičovských práv a povinností k ich maloletým deťom. V našej advokátskej kancelárii sa snažíme prioritne o mimosúdnu rodičovskú dohodu, podľa okolností však vždy klientom odporučíme konkrétny postup potrebný pre to, aby boli ich záujmy zabezpečené v maximálnej možnej miere.

V rodinnoprávnych veciach je možné v odôvodnených prípadoch podať i návrh na vydanie neodkladného opatrenia. Neodkladným opatrením je možné zveriť maloleté dieťa dočasne do osobnej starostlivosti a tiež je možné určiť výživné pre maloleté dieťa.

Samostatné konania o zvýšenie výživného alebo zníženie výživného sú ďalšie z mimosporových konaní vo veciach maloletých. V nich je potrebné riadne preukázať zmenený skutkový stav v okolnostiach rodičov a dieťaťa a pre úspech v spore je tiež potrebné ovládať aktuálnu judikatúru a poznať rozhodovaciu prax súdov.

Výnimkou nie sú ani konania o určenie príspevku na rozvedeného manžela či vyživovacej povinnosti ostatných príbuzných, konania o určenie výživného pre plnoleté dieťa, ktoré ešte študuje a je nezaopatreným dieťaťom, resp. inak nie je samo schopné sa živiť. Rodičia majú povinnosť vyživovať dieťa dokiaľ samo nie je schopné sa o seba postarať aj po hmotnej stránke. Neplnenie si vyživovacej povinnosti, ktorú určil súd je trestným činom.


    V našej advokátskej kancelárii akceptujeme osobitosti každého jednotlivého rodinného prípadu.

Dobre vieme, že každý vzťah a každá rodina má svoje špecifiká a iné potreby a preto si klientov vždy pozorne vypočujeme, aby sme pri riešení ich životnej rodinnej situácie zohľadnili všetky dôležité okolnosti, ktoré budú mať vplyv na rozhodovanie súdu.


Rodinné právo na Slovensku je upravené najmä v nasledovných právnych predpisoch:

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. – Ústava SR
Zákon č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
a ďalšie.

Rodinnoprávne veci na európskej alebo medzinárodnej úrovni sa spravujú najmä nasledovnými prameňmi európskeho rodinného práva a medzinárodného rodinného práva:

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach (Nariadenie Brusel I.)
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských
veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Nariadenie Brusel II.)
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009/ES o právomoci, rozhodujúcom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a
o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989
Dohovor o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí (dohovor prijatý v roku 1980
Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného)
Charta základných práv Európskej únie
a ďalšie.

Súvisiace články: