Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a právne služby:

 • založenie obchodnej spoločnosti
 • zastupovanie podnikateľov pred orgánmi verejnej správy
 • zastupovanie a konanie pred obchodným registrom
 • zastupovanie a konanie pred živnostenským úradom
 • správa obchodných spoločností – korporátna agenda
 • zakladanie, zmena a likvidácia obchodných spoločností
 • príprava podkladov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení
 • registrácia v obchodnom a živnostenskom registri
 • vypracovanie dokumentov obchodných spoločností
 • zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy
 • interné predpisy spoločnosti, smernice
 • zmeny zakladateľských a iných dokumentov spoločnosti
 • vypracovanie interných predpisov spoločnosti
 • zabezpečenie základného chodu obchodných spoločností
 • zmena základného imania, zvýšenie základného imania, zníženie imania
 • prevod obchodného podielu
 • zmena konateľa, zmena sídla spoločnosti, zmena predstavenstva, odvolanie štatutárneho orgánu, vymenovanie a odvolanie prokuristu
 • kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby
 • zvýšenie a zníženie základného imania
 • riadne a mimoriadne valné zhromaždenie – kompletné služby – zvolanie, vedenie zasadnutia, vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • zasadnutie dozornej rady / predstavenstva – kompletné služby
 • identifikácia potreby zmeny v spoločnosti a návrhy zmien
 • zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • zápis konečného užívateľa výhod, zmena konečného užívateľa výhod
 • likvidácia, obchodných spoločností
 • zánik a výmaz obchodných spoločností z obchodného registra
 • posudzovanie a pripomienkovanie zmluvných dokumentov – revízia zmlúv
 • právne vzťahy z obchodnoprávnych záväzkov

Zastupujeme klientov v procese založenia obchodnej spoločnosti v komunikácii s úradmi, vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre spoločnosť, zabezpečíme podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, registráciu na daňovom úrade a pomôžeme s povinnosťami spoločnosti ako zamestnávateľa.

      OSOBITNE SA ŠPECIALIZUJEME A USKUTOČŇUJEME VŠETKY DRUHY ZMIEN V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH.


Výber vhodnej právnej formy je prvým podstatným krokom pri začatí podnikania. Poradíme a zhrnieme výhody a nevýhody podnikania fyzických osôb – živnostníkov, či založenia obchodnej spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.), komanditná spoločnosť (k. s.), akciová spoločnosť (a. s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) či obchodné spoločnosti podľa práve EÚ.

Pri založení podnikania klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a vyhotovíme všetky potrebné zakladateľské dokumenty nevyhnutné pre založenie spoločnosti. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade, pomôžeme s povinnosťami zamestnávateľa.

Počas podnikania poskytujeme správu obchodných spoločnosti, aktualizáciu korporátnych dokumentov, klientom uskutočňujeme due dilligence v prípade legislatívnych zmien, robíme zmeny v spoločnostiach, zápisy do zoznamov – do zoznamu hospodárskych subjektov a zápis konečného užívateľa výhod.

Uskutočňujeme všetky druhy zmien v obchodných spoločnostiach – zmenu imania, prevody podielov, zmeny štatutárov či členov dozorných orgánov, častou je zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena či doplnenie predmetu podnikania.

Súvisiace články: