V našej advokátskej kancelárii poskytujeme komplexne právne služby vedúce k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – poskytujeme autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľností a zavkladovanie vlastníctva.

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Na jedinom osobnom stretnutí je možno spísať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, podpísať ju a zároveň v ten deň podáme za Vás návrh na vklad do katastra v skrátenej lehote.

Výhody autorizácie zmluvy advokátom sú viaceré, napríklad nie je potrebná návšteva notára či matriky kvôli overeniu podpisov, osobné odovzdanie podkladov na katastri a advokát navyše zodpovedá za to, že prevod prebehne v poriadku a bez komplikácii.

 

Prevod nehnuteľnosti touto formou môže prebehnúť najmä na základe nasledovných titulov:

 • kúpna zmluva
 • darovacia zmluva
 • dohoda a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
 • dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

 

Autorizácia zmluvy advokátom prináša klientom najmä tieto výhody:

 • Zmluva o prevode nehnuteľnosti autorizovaná advokátom je posudzovaná okresným úradom zjednodušene – iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Okresný úrad nekontroluje či zmluva obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom.
 • Zmluvu autorizovanú advokátom zapíše správa katastra nehnuteľností bez toho, aby skúmala jej obsah v skrátenej 20-dňovej lehote. Advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone, čím účastníka odbremení od ďalších povinností.
 • Šetrí náklady nielen tým, že nie je potrebná návšteva notára a osobné odovzdanie podkladov na okresnom úrade, katastrálny odbor, ale na rozdiel od potreby zrýchleného konania, kde by na katastri bol potrebný poplatok vo výške 266 Eur, v prípade autorizácie zmluvy sa platí iba základný poplatok 66 Eur, resp. 33 Eur a lehota je skrátená zo zákona z 30 na 20 dní.
 • Ak ste v pozícii kupujúceho či obdarovaného, autorizovanie zmluvy advokátom Vám poskytuje právnu ochranu. Za škodu vzniknutú porušením povinnosti advokátom pri autorizácii zmluvy zodpovedá sám advokát. Advokát musí postupovať s odbornou starostlivosťou a oboznámiť strany s obsahom zmluvy.
 • Nie je potrebné overovanie podpisov zmluvných strán u notára či na matrike, čím klient tiež ušetrí.
 • Klient nemusí ísť zaniesť podklady osobne na kataster, všetko vybaví advokát na základe plnomocenstva.
 • Advokát garantuje správnosť zmluvy a zodpovedá za vznik prípadnej škody.
 • Klient získa záruku, že prevod nehnuteľnosti prebehne bez komplikácií.

Nechajte si autorizovať Vašu zmluvu o prevode nehnuteľnosti našou advokátskou kanceláriou. Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.

Snažíme sa vždy minimalizovať čas a náklady klientov v tomto procese.