Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov, a naopak, deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Starostlivosť o deti musí byť zabezpečená v každom prípade a kde nestačia rodičia, zasahuje štát.

V prípade rozvodu rodičov, podľa zákona je súčasťou rozvodového rozsudku aj úprava pomerov k maloletým deťom, resp. úprava rodičovských práv a povinností. Bez rozhodnutí týkajúcich sa maloletých detí súd ani nemôže rozviesť manželstvo. Práve preto väčšinou rozvody rodičov s malými deťmi trvajú dlhšie ako rozvody bezdetných párov, či rozvody párov, ktoré už majú plnoleté deti.

Podľa zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

 • sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa + výživné
 • zastupovanie maloletého dieťaťa,
 • správa majetku maloletého dieťaťa.

Prednosť má vždy rodičovská dohoda a keď sa rodičia počas rozvodového konania dohodnú na starostlivosti o ich spoločné maloleté deti, súd nemusí vykonávať detailné dokazovanie a ak dohoda neodporuje zákonu a je v záujme maloletého, súd jednoducho schváli rodičovskú dohodu.

Princíp je taký, že len vo výnimočných prípadoch rozhoduje súd. Je to najmä ak sa rodičia nevedia počas rozvodového konania dohodnúť, alebo je iný dôvod. V rámci rozvodového konania teda súd buď chváli rodičovskú dohodu, alebo sám upraví rodičovské práva a povinnosti.

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd obligatórne upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. 

Rozsudok o rozvode obsahuje minimálne 3 povinné výroky rozhodnutia ohľadne maloletého dieťaťa:

 • Rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti
 • Rozhodnutie o zastupovaní maloletého dieťaťa, obyčajne spolu s rozhodnutím o správe majetku maloletého dieťaťa
 • Rozhodnutie o výživnom na dieťa

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje práva maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní súdu vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú – teda aj pri rozhodovaní o tom, ktorému z rodičov súd zverí dieťa do starostlivosti, rovnako či určí striedavú starostlivosť alebo výlučnú starostlivosť jedného z rodičov. V právnych otázkach týkajúcich sa maloletého je totiž potrebná ingerencia štátu, vyvažovanie, hľadanie, udržiavanie a ochrana rovnováhy.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa súd zohľadňuje najmä nasledovné aspekty:

 • úroveň starostlivosti o dieťa,
 • bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilitu prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
 • ochranu dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
 • okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
 • ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
 • podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
 • názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
 • podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
 • a ďalšie.

Súd môže zveriť maloleté dieťa na čas po rozvode aj do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. K tomu bližšie v samostatnom článku.

V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexné právne služby, od základného právneho poradenstva až po zastupovanie v súdnom konaní. Máme bohaté skúsenosti so všetkými oblasťami rodinného práva a za sebou množstvo úspešných konaní, v rámci ktorých klienti oceňujú najmä osobný a ľudský prístup, transparentnú komunikáciu, zanietenosť pre vec.

Rodinné právo je jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie. Na Vaše otázky odpovieme i cez službu elektronický právnik – odporúčame využiť naše online poradenstvo, resp. online konzultácie vo forme, ktorá Vám vyhovuje – napríklad Skype, Viber, WhatsApp, Google Meet alebo napísať nám do online právnej poradne advokáta.