• zakladanie, zmena a likvidácia obchodných spoločností
 • komplexná právna pomoc v procese založenia spoločnosti
 • zastupovanie začínajúcich podnikateľov pred orgánmi verejnej správy
 • podanie návrhu na zápis novej obchodnej spoločnosti do obchodného registra
 • zastúpenie v konaní pred živnostenským úradom a obchodným registrom, registrácia na daňovom úrade
 • príprava podkladov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení
 • registrácia v obchodnom a živnostenskom registri
 • vypracovanie dokumentov obchodných spoločností
 • zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy
 • interné predpisy spoločnosti, smernice
 • právne rozbory, poradenstvo a konzultácie
 • podnikanie cudzincov na území Slovenskej republiky
 • založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby na Slovensku
 • doplnkové právne služby podľa individuálnych požiadaviek klienta

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Poskytujeme poradenstvo a pomocnú ruku začínajúcim podnikateľom, a to už od samotného procesu rozhodovania sa o tom, akou právnou formou podnikať, cez založenie firmy až po možnosti následného rozvoja podniku a prípadnej účasti v súťažiach a výberových konaniach o rôzne podpory, granty, dotácie.

Výber vhodnej právnej formy je prvým podstatným krokom pri začatí podnikania. Poradíme a zhrnieme výhody a nevýhody podnikania fyzických osôb – živnostníkov, či založenia obchodnej spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.), komanditná spoločnosť (k. s.), akciová spoločnosť (a. s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) či obchodné spoločnosti podľa práva EÚ.

Pri založení podnikania klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a vyhotovíme všetky potrebné zakladateľské dokumenty nevyhnutné pre založenie spoločnosti. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade, pomôžeme s povinnosťami zamestnávateľa.

Na Slovensku môžu podnikať aj zahraničné právnické osoby.  Zakladáme aj pobočky – organizačné zložky zahraničných spoločností na Slovensku. 

Cudzinci, príslušníci cudzích štátov môžu na Slovensku podnikať a za účelom podnikania môžu cudzinci získať prechodný pobyt na Slovensku. Venujeme sa aj imigračnému právu a poskytujeme cudzincom poradenstvo a právne služby pri začatí podnikania na území Slovenskej republiky.

Komunikujeme plne aj v anglickom jazyku. V prípade zahraničnej účasti potrebné dokumenty vyhotovíme dvojjazyčne.

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí.