• vypracovanie žaloby
 • príprava stratégie v konaní 
 • vypracovanie právnej analýzy
 • zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov a v súdnom konaní
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • vlastnícke spory a vlastnícke žaloby
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) po rozvode
 • žaloba o náhradu škody
 • žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
 • platobný rozkaz a upomínacie konanie
 • neodkladné opatrenia
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • konanie o spôsobilosti, obmedzenie právnej spôsobilosti
 • zastupovanie v rodinných veciach a vo veciach maloletých
 • spory z ochrany osobnosti
 • pracovnoprávne spory
 • antidiskriminačné spory
 • dedičské žaloby

Poskytujeme kompletné poradenstvo a zastúpenie klientov v civilných súdnych konaniach – v rodinných veciach, v obchodnoprávnych sporoch aj občianskoprávnych sporoch.


Civilné súdne konania sa v zásade delia nasledovne:

1, Sporové konania: V tomto konaní žalobca žaluje žalovaného a súd rozhodne o súkromnoprávnom spore strán sporu – rozhodne o nároku, ktorý si uplatní žalobca žalobou. Patria sem občianskoprávne a obchodnoprávne spory. Konanie začína doručením žaloby. 

2, Nesporové konania: V tomto konaní medzi účastníkmi konania nie je priamo spor, ale súd rieši súkromnoprávne veci účastníkov, ktoré je potrené upraviť súdnym rozhodnutím – najmä rodinnoprávne veci, statusové veci, konanie o dedičstve. Konanie začína doručením návrhu na začatie konania.

 

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a zastúpenie vo všetkých druhoch súdnych konaní a vo všetkých fázach súdnych konaní: v prípravných fázach riešenia sporu (pred začatím súdneho konania), pri mimosúdnom riešení sporu dohodou, ako aj počas už prebiehajúceho konania – keď už klient prevezme žalobu zo súdu alebo už má právne zastúpenie. Po skončení súdneho konania sa v prípade potreby postaráme o výkon rozhodnutia – exekúciu.

V prípade prevzatia právneho zastúpenia klienta vo veci analyzujeme právnu situáciu klienta a odhadneme možnosti úspechu na súde v spore. Klientovi poskytneme poučenie o procesnoprávnych záležitostiach, o odhadovanom čase a nákladoch riešenia sporu, aby mal všetky potrebné informácie týkajúce sa konania. Klienta poučíme o priebehu konania a ozrejmíme súvislosti, vyjasníme sporné otázky v právnej veci, následne spoločne vyhodnotíme dôkaznú situáciu a pripravíme stratégiu vedenia sporu. Úlohou advokáta v sporoch je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné. V našej advokátskej kancelárii pritom vždy dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Podľa potrieb klienta a jeho požiadaviek prispôsobujeme i stratégiu v konaní.

Po celý čas priebehu súdneho konania sme oporou klientovi, pozorne počúvame potreby a vnímame ciele klienta, pričom v súdnom či inom konaní konáme vždy v jeho záujme.

Klientom poskytneme nestranne náš odborný právny názor na vec a posúdenie oprávnenosti uplatňovaného nároku – iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať úspech v spore.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.