• návrh na vyhlásenie konkurzu
  • návrh na povolenie reštrukturalizácie
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu / do reštrukturalizácie
  • zastupovanie v konkurznom konaní
  • zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní
  • popretie pohľadávky
  • incidenčná žaloba veriteľa o určenie popretej pohľadávky
  • poradenstvo pri ukončení podnikania
  • konzultácie v oblasti zrušenia a výmazu spoločnosti
  • zastupovanie v sporoch vyvolaných konkurzným, alebo reštrukturalizačným konaním
  • a ďalšie.

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Podľa zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje, okrem iného, aj ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.

Konkurz sa vyhlasuje, ak sú splnené právnym poriadkom určené predpoklady, keď má podnikateľ viac veriteľov a nie je schopný dlhší čas splácať svoje záväzky, alebo má nadmerné dlhy, ktoré sú väčšie ako majetok firmy. Účelom konkurzného konania je uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku.

Poskytujeme služby prihlasovania pohľadávok, podania návrhu na vyhlásenie konkurzu a zastupovania v konkurznom konaní, ale tiež zastúpenie v súvisiacich sporoch – v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou musí byť subjekt povinne zastúpený advokátom. Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada.