• konzultácie k otázkam rodičovstva 
 • vypracovanie návrhu na určenie otcovstva
 • vypracovanie návrhu na zapretie otcovstva 
 • zastupovanie v konaní o určenie otcovstva, o zapretie otcovstva
 • návrh dieťaťa na zapretie otcovstva
 • vypracovanie všetkých druhov podaní v rodinných veciach, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • právne rady a poradenstvo v právnych a sociálnych veciach súvisiacich s rodičovstvom 

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Konaniami vo veciach určenia rodičovstva sú konanie o

 1. určenie materstva,
 2. určenie otcovstva,
 3. zapretie otcovstva a
 4. prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom.

Konanie sa začína len na návrh. Na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté.

S konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého. Maloleté dieťa musí byť zastúpené tzv. kolíznym opatrovníkom, ktorého ustanoví súd.

Najčastejšie sú konania o určenie otcovstva. Otcovstvo k dieťaťu sa určuje pomocou troch domnienok otcovstva uvedených v zákone o rodine.

Podľa prvej domnienky sa za otca považuje manžel matky dieťaťa a to aj vtedy, ak sa dieťa narodí do 300 dní po zániku manželstva. To neplatí, ak sa matka v tomto období znovu vydá. V tom prípade sa za otca považuje muž, ktorý je manželom matky v čase narodenia dieťaťa.

V prípade, že sa dieťa narodilo mimo manželstva, pre určenie otcovstva je potrebné súhlasné vyhlásenie rodičov podľa druhej domnienky otcovstva alebo určenie otcovstva na základe rozhodnutia súdu podľa tretej domnienky otcovstva.

Ak k súhlasnému vyhláseniu o otcovstve matkou a otcom dieťaťa nedôjde, môže sa uplatniť v poradí tretia zákonná domnienka otcovstva, podľa ktorej sa otcovstvo určuje na základe rozhodnutia súdu a za otca dieťaťa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase rozhodnom pre počatie dieťaťa, t. j. v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, pokiaľ jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

* priemerná cena a čas vypracovania dokumentu od dodania podkladov klientom

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať.