Poskytujeme komplexné právne poradenstvo, servis, zabezpečujeme korporátnu agendu pre obchodné spoločnosti a právne služby v oblasti obchodného práva:

 • spory medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti – obchodné spory
 • spory vyplývajúce z ochrany hospodárskej súťaže
 • spory z nekalého súťažného konania
 • spory z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo
 • vlastnícke spory a vlastnícke žaloby
 • žaloba o náhradu škody
 • žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
 • žaloby o zaplatenie / platobný rozkaz
 • zastupovanie v upomínacom konaní
 • Európsky platobný rozkaz
 • neodkladné opatrenia
 • právne analýzy možností riešenia sporov
 • mimosúdne riešenie sporov
 • zastupovanie vo všetkých druhoch súdnych konaní
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • obchodné konflikty a zastupovanie v komunikácii s obchodným partnerom
 • ďalšie služby podľa požiadavky klienta

Pri výkone podnikateľskej činnosti medzi obchodnými partnermi vznikajú spory vznikajúce nedodržaním zmluvných vzťahov v rámci podnikania, najčastejšie z dôvodov neuhradených faktúr, ale aj z dôvodov omeškania či spôsobenia škody.

Konflikty medzi partnermi v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, ale tiež v spoluvlastníckych vzťahoch nie sú ničím ojedinelým a možností ich riešenia je niekoľko. Uprednostňujeme mimosúdne rokovania a urovnanie konfliktov tak, aby bolo možné uspokojiť poškodenú stranu a zároveň udržať obchodné vzťahy v podnikaní. Zmierlivé riešenie sporov môže usporiť čas aj náklady.

Poskytujeme právne poradenstvo, analýzy situácie klientov a zastupujeme podnikateľov v obchodnoprávnych sporoch, vrátane zastupovania klienta vo vzťahu k obchodným partnerom.

V prípade potreby vypracujeme podľa druhu sporu žalobu o vymoženie pohľadávky klienta, o náhradu škody, zdržanie sa nekalo-súťažného konania, odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia a pod.

Klientom poskytneme nestranne náš odborný právny názor na vec a posúdenie oprávnenosti uplatňovaného nároku – iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať úspech v spore.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.