• konzultácie a právne poradenstvo v obchodnom zmluvnom práve
 • analýza možností podnikateľskej úpravy právnych vzťahov
 • konzultácie vo všetkých fázach kontraktačného procesu medzi podnikateľmi
 • zastupovanie v zmluvných rokovaniach
 • tvorba zmluvy – vypracovanie návrhov zmlúv
 • úpravy textu zmluvy – kontrola a pripomienkovanie zmlúv
 • vypracovanie všetkých tipov obchodnoprávnych zmlúv
 • podnikateľské obchodné vzťahy – poradenstvo a tipy
 • obchodnoprávne dokumenty v anglickom jazyku
 • elektronický návrh zmluvy
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klientov

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


V našej advokátskej kancelárii vyhotovujeme a pripomienkujeme všetky typy zmlúv podľa obchodného zákonníka, ako aj zmluvy podľa autorského zákona či iných osobitných zákonov. Vypracúvame zmluvy „šité na mieru“ podľa špecifických požiadaviek klienta, ktoré kombinujú viaceré typy zmlúv – kombinované zmluvy, alebo ktoré nespadajú pod žiaden zmluvný typ, avšak vyhovujú presne potrebám klienta – nepomenované zmluvy.

 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Zmluva o výkone funkcie
 • Zmluva o spolupráci
 • Kúpna zmluva
 • Zmluva o predaji podniku
 • Zmluva o úvere
 • Licenčná zmluva
 • Zmluva o uložení veci
 • Úschovy
 • Zmluva o skladovaní
 • Zmluvy o preprave
 • Zmluva o sprostredkovaní
 • Zmluva o obchodnom zastúpení
 • Zmluva o dielo
 • Mandátna zmluva
 • Komisionárska zmluva
 • Zmluva o kontrolnej činnosti
 • Zmluva o tichom spoločenstve
 • Ručenie
 • osobitné zmluvy

      OSOBITNE SA VENUJEME PROBLEMATIKE OBCHODNÝCH ZMLÚV, ANALÝZAM K MOŽNOSTIAM PODNIKATEĽSKÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOV, VYPRACOVANIU ZMLÚV AKO AJ KONTROLE – REVÍZII NÁVRHOV ZMLÚV.


Zmluvu po právnej stránke posúdime, skontrolujeme potrebné náležitosti a uvedieme pripomienky, komentáre a návrhy, ktoré zmluvu vylepšia, klienta chránia po právnej a/alebo ekonomickej stránke a minimalizujú jeho riziko v zmluvných vzťahoch.

Špecifikujeme nejasné časti zmluvy a vypracujeme prípadné možné alternatívy, či ďalšie návrhy právnych ustanovení, ktoré je možné zakomponovať do zmluvy. Preveríme zmluvu z právneho hľadiska, vyhodnotíme úskalia zmluvy a nevýhodné časti zmluvy, upozorníme klienta na potenciálne problémy či komplikácie, ktoré by mohli nastať v budúcnosti. Je dôležité, aby klient vedel, čo ktoré ustanovenie zmluvy znamená a predvídal ešte pred samotným podpisom zmluvy prípadné následky zmluvy.

Zmluvy tvoríme a predložené návrhy zmlúv prispôsobujeme podľa špecifických požiadaviek a záujmov klienta. Klientom vždy pripomíname, že kvalitná zmluva je potrebná práve pre budúcnosť.

Konzultácie poskytujeme i telefonicky alebo online. Čo sa týka vypracovania či kontroly zmluvy, podľa druhu a komplikovanosti veci postačí podľa okolností niekedy len jedna konzultácia (táto môže byť osobne v kancelárii alebo tiež telefonickou či elektronickou formou – online). 

Vyhotovujeme a pripomienkujeme zmluvy a dokumenty aj v anglickom jazyku.

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí.