Prechodný pobyt cudzinca na Slovensku – povolenie na pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.

Prechodný pobyt na Slovensku môže byť udelený cudzincovi, ktorý požiada o udelenie pobytu a budú splnené podmienky na jeho udelenie, ktoré vyžaduje zákon č. 404/2011 Z.  z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Druhy prechodného pobytu cudzincov

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel, policajný útvar môže udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt najmä na nasledovné účely:

– pobyt na účel podnikania

– pobyt na účel zamestnania

– pobyt na účel štúdia

– pobyt na účel výskumu a vývoja

– pobyt na účel zlúčenia rodiny

Ako požiadať o pobyt

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne na zastupiteľskom úrade, alebo aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene.

Žiadosť o povolenie pobytu sa podáva úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené zákonom o pobyte cudzincov, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme.

Klientom poskytujeme poradenstvo k náležitostiam žiadosti a informácie o tom, ktoré všetky prílohy bude potrebné predložiť, skontrolujeme, či dané podklady sú vhodné a postačujúce. Pomôžeme s prípravou niektorých podkladov k žiadosti a osobnú asistenciu v procese, vrátane návštevy cudzineckej polície v prípade záujmu. Celý proces je tiež potrebné vhodne načasovať, pretože všetky podklady musia byť aktuálne a bez odbornej pomoci by si klienti sami mohli celú situáciu zbytočne skomplikovať. Pomoc advokáta pri vybavovaní pobytu pomáha odhaliť riziká procesu a predcházať problémom či omeškaniam. 

Prechodný pobyt, trvalý pobyt, pobyt občana EÚ

Rozoznávame nielen prechodný pobyt cudzinca, ale možný je aj trvalý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt bude cudzincom udelený, ak napr. cudzinec má pobyt na Slovensku viac ako päť rokov a uzavrel manželstvo s občanom Slovenskej republiky.

Ak ide o občana EÚ, tu je situácia iná. Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. Žiadosť o registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Klientom poskytneme osobnú asistenciu pri vybavovaní pobytov či registrácie pobytu občana EÚ.

Naša advokátska kancelária poskytuje kompletné právne služby pre cudzincov pri získaní povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania, na účely zlúčenia rodiny či iné účely, ako aj so získaním trvalého pobytu. Situáciu a možnosti klienta zanalyzujeme, poučíme o potrebných dokumentoch a krokoch a pomôžeme s vypracovaním dokumentov.

Ak má cudzinec v pláne cudzinec podnikať na Slovensku, založíme mu živnosť či obchodnú spoločnosť a postaráme sa aj o chod jeho firmy. Po vybavení pobytu na Slovensku poskytneme klientom i ďalšie služby potrebné pre život a podnikanie na území Slovenskej republiky.

Povinnosti po udelení pobytu

Po udelení prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny pricestovať na Slovensko do 180 dní. Najneskôr do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko musí ohlásiť cudzineckej polícií začiatok pobytu.

Do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte je cudzinec povinný uzatvoriť zdravotné poistenie. Na Slovensku existuje verejné a komerčné zdravotné poistenie.

Zároveň do 30 dní od prevzatia kartičky o pobyte je potrebné príslušnému oddeleniu cudzineckej polície predložiť lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Možnosť obnovenia pobytu

Prechodný pobyt je udelený na obmedzený čas, avšak je možné požiadať o predĺženie – obnovenie. V prípadoch našich klientov následne sledujeme platnosť povolenia a postaráme sa včas o obnovenie prechodného pobytu. Postaráme sa tiež o zabezpečenie pobytu rodinných príslušníkov klientov.

Poskytujeme v oblasti imigračného práva (tzv. cudzinecké právo) konzultácie pre cudzincov, poradenstvo, právne rady a právne služby v nasledovnom:

  • zastúpenie v konaní o udelenie pobytu
  • žiadosť o udelenie prechodného pobytu
  • prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania
  • pracovné povolenie pre cudzincov
  • obnovenie pobytu cudzinca
  • pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku – registrácia pobytu občana EÚ
  • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
  • asistencia pri vybavení zdravotného poistenia pre cudzincov
  • žiadosť o udelenie trvalého pobytu cudzincovi
  • pobyty občanov únie a rodinného príslušníka občana EÚ
zastupovanie cudzincov na slovensku pobyty