• zastupovanie pred súdmi vo všetkých sporoch súvisiacich s nehnuteľnosťami
 • vypracovanej právnej analýzy
 • ochrana vlastníckeho práva – vlastnícke spory a vlastnícke žaloby
 • susedské spory a žaloby z imisií
 • spory a žaloby o určenie vlastníckeho práva
 • žaloba o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
 • žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • zastupovanie klienta na súdnom pojednávaní v sporoch z nehnuteľností
 • elektronické vedenie klientskeho spisu
 • vymáhanie pohľadávok v súvislosti s nehnuteľnosťami
 • preverenie informácie o nehnuteľnosti, komunikácia s orgánmi verejnej správy
 • poradenstvo a konzultácie v priebehu súdnych konaní podľa požiadaviek klienta
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby týkajúce sa právnej ochrany vlastníctva nehnuteľností, zastupujeme klientov v civilných súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností.  

Poskytujeme kompletné zastúpenie klientov vo všetkých súdnych konaniach týkajúcich sa nehnuteľností – poradenstvo a konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu (pred začatím súdneho sporu) ako aj počas už prebiehajúceho konania – keď už klient prevezme žalobu zo súdu alebo už má právne zastúpenie. Poskytneme klientovi tiež nestranné stanovisko k veci či právnu analýzu.

Podávame žalobu a zastupujeme vo všetkých druhoch vlastníckych sporov.

Úlohou advokáta v sporoch je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné. V našej advokátskej kancelárii pritom tiež dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb a podľa potrieb klienta a jeho požiadaviek prispôsobujeme i stratégiu v konaní.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.