• vypracovanie dokumentov obchodných spoločností: zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy, interné predpisy spoločnosti, smernice
 • poradenstvo a právne služby pri zmenách v spoločnostiach
 • zaregistrovanie zmeny osobných údajov spoločníkov, štatutárov, prokuristov
 • zmena spoločníka v spoločnosti – prevod obchodného podielu, rozdelenie obchodného podielu, zlúčenie obchodného podielu
 • dedenie obchodného podielu
 • zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena, výmaz a doplnenie predmetov podnikania
 • zmena konateľa, zmena predstavenstva, odvolanie štatutárneho orgánu, vymenovanie a odvolanie prokuristu
 • zmena spôsobu konania v mene spoločnosti
 • zmena základného imania, zvýšenie základného imania, zníženie imania
 • zmeny zakladateľských a iných dokumentov spoločnosti
 • registrácia zmeny dokumentov spoločnosti v obchodnom registri
 • vypracovanie zmluvy o výkone funkcie, mandátne zmluvy, pracovné zmluvy
 • zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
 • kadučné konanie voči spoločníkovi
 • návrh na zrušenie účasti spoločníka súdom
 • asistencia a služby pri plnení povinností voči daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, povinností zamestnávateľa
 • zmena konečného užívateľa výhod
 • a ďalšie

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Počas života obchodnej spoločnosti neustále dochádza ku zmenám, či už zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov. Správa obchodných spoločností je komplexná služba advokáta, ktorý pripraví dokumentáciu a želané zmeny zaregistruje do obchodného registra v súlade so zákonom. 

Najčastejšie zmeny, ktoré je potrebné zosúladiť s obchodným registrom sú zmeny údajov spoločníkov, štatutárov, či konečných užívateľov výhod, prevody obchodných podielov, dopĺňanie podnikateľských činností, zmeny konateľov či iných členov orgánov spoločností a pod.

Ak zvažujete zmeny, no nie ste si istí, opýtajte sa nás. Poradíme, usmerníme a v prípade záujmu Vám predložíme cenovú ponuku za službu, ktorú potrebujete.

Ak potrebujete v rámci spoločnosti dokumenty, zmluvy, zorganizovať valné zhromaždenie, či poradiť ohľadne otázok v rámci Vášho podnikania, obráťte sa na nás s dôverou.

Nechajte si poradiť a spracovať želané zmeny, udalosti či akékoľvek podklady vo Vašej spoločnosti zo strany našej advokátskej kancelárie. Po zadaní požiadavky Vám k navrhovanej službe zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k zrealizovaniu zmien či k inej službe potrebnej pre Vašu obchodnú spoločnosť.

Počas života obchodnej spoločnosti neustále dochádza ku zmenám nielen zo subjektívnych a aj z objektívnych dôvodov.  Legislatíva sa totiž časom zmení a podnikateľom pribúdajú stále nové povinnosti voči orgánom verejnej správy pod hrozbou sankcií za ich nesplnenie.

Našich klientov v prípadoch legislatívnych zmien zdarma upozorňujeme v predstihu na ich nové legislatívne povinnosti.

Dokumenty obchodných spoločností vyhotovujeme aj dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku.

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí