Personálna exekúcia alebo výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí prichádza do úvady pri štyroch základných typoch rozhodnutí:

  • rozhodnutie, ktorým bola upravená starostlivosť o maloletého
  • rozhodnutie, ktorým bol upravený styk s maloletým
  • rozhodnutie, ktorým bola upravená iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému
  • rozhodnutie v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní – návratové konanie v prípadoch únosov detí rodičom bez súhlasu druhého rodiča, resp. bez súhlasu príslušného súdu

Vyššie uvedené typy rozhodnutí sú tzv. exekučným titulom.

Ak povinný rodič dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môže ten, kto má nárok na plnenie od povinného rodiča ako oprávnený rodič podať návrh na súd na nariadenie výkonu rozhodnutia.

Najčastejšie ide o prípady, kedy návrh podá otec, ktorému matka neumožňuje styk s dieťaťom, matka, ktorej otec dieťaťa neodovzdal dieťa podľa rozhodnutia o striedavej starostlivosti, otec maloletého dieťaťa domáhajúci sa kontaktu s dieťaťom, či odovzdanie dieťaťa na prádzniny na čas určený súdnym rozhodnutím alebo ak ide o odovzdanie dieťaťa do starostlivosti rodiča. Návrh na výkon rozhodnutia môže tiež podať matka, ktorej do rúk má byť hradené výživné na maloleté dieťa, podá ako zákonný zástupca dieťaťa návrh na výkon.

Konanie o výkon rozhodnutia pozostáva z dvoch fáz konania. Prvou fázou je rozhodovanie súdu o tom, že výkon sa uskutoční – súd vydá uznesenie o nariadení výkonu. Druhou fázou je samotné uskutočnenie výkonu rozhodnutia.

Postup súdu pred uskutočnením výkonu rozhodnutia a samotné uskutočnenie výkonu rozhodnutia upravuje zákon č. 151/2016 Z. z. – Civilný mimosporový poriadok, pričom podrobnosti upravuje Vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

Výkon rozhodnutia možno uskutočniť, len čo bolo uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia vydané. Uskutočneniu výkonu rozhodnutia nebráni, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia nebolo účastníkom doručené.

Pred vydaním uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia zisťuje, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu.

Pred uskutočnením výkonu rozhodnutia súd vyzve povinného, aby sa rozhodnutiu podrobil a upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí.

Ak rodič odmieta rešpektovať súdne rozhodnutie, neodovzdá dieťa na styk, bráni kontaktu maloletého dieťaťa s druhým rodičom, či inak marí rozhodnutie súdu, hrozia mu za to najmä nasledovné sankcie ako právne následky nerešpektovania rozhodnutia:

  • pokuta do 1000 Eur, a to aj opakovane
  • zastavenie výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, príplatku
  • povinný rodič bude znášať trovy výkonu rozhodnutia
  • súd môže zmeniť súdne rozhodnutie v jeho neprospech

Azda najzávažnejším následkom je tiež možnosť súdu na návrh zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti o dieťa. Rodič, ktorý neplní rozhodnutie súdu riskuje, že toto rozhodnutie o maloletom dieťati bude zmenené v jeho neprospech. Marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí je tiež trestným činom.