• konzultácie a poradenstvo v oblasti vymáhania pohľadávok 
 • komplexné zastúpenie klienta v procese vymáhania pohľadávok
 • služba overenie dlžníka
 • sprostredkovanie komunikácie s dlžníkom
 • predžalobná výzva a komunikácia s protistranou
 • právne analýzy
 • vypracovanie žaloby o zaplatenie, návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • vypracovanie vyjadrení a iných podaní na súd
 • zastupovanie v konaní pred súdom
 • dohoda o urovnaní s dlžníkom
 • príprava splátkového kalendára
 • transakcie s pohľadávkami – započítanie, postúpenie, zabezpečenie
 • spolupráca s exekútormi alebo správcami v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní
 • mimosúdne vymáhanie zahraničných pohľadávok
 • podanie návrhu na európsky platobný rozkaz
 • príprava dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok klienta
 • zastúpenie v konaní o európskom platobnom rozkaze
 • zastúpenie v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu
 • analýza nárokov klientov a ich vymožiteľnosti
 • vymáhanie pohľadávok v rámci Európskej únie
 • uznanie zahraničných súdnych rozhodnutí na Slovensku
 • podanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • a ďalšie

Zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok môže prebehnúť rýchlo a jednoducho, niekedy postačí jedna osobná návšteva, alebo len telefonát. V našej advokátskej kancelárii komunikujeme plne aj na diaľku a poskytujeme on-line konzultácie.

Obchodné pohľadávky možno vymáhať zjednodušenými spôsobmi – upomínacie konanie a na európskej úrovni napr. konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Vec s klientom odkonzultujeme, zozbierame potrebné poklady a následne žalobu spracujeme tak, aby bolo možné vymôcť dlh čo najrýchlejšie a zastrešíme i zastúpenie na súde, ak to bude potrebné.

Pred podaním žaloby vždy zhodnotíme vymožiteľnosť pohľadávky.

V prípade potreby zanalyzujeme právnu situáciu klienta, vyhodnotíme najvhodnejší postup ohľadne vymoženia pohľadávky, poučíme klienta o tom, ktoré doklady bude potrebné predložiť, koľko bude celý proces trvať a koľko to bude stáť.

Klientom chceme vždy celý proces čo najviac zjednodušiť, všetku prácu odvedieme my. Po obdržaní potrebných podkladov proces vymáhania začne bezodkladne.

Nechajte si vymôcť Vašu pohľadávku našou advokátskou kanceláriou.

Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k vymoženiu pohľadávky či inej právnej službe podľa požiadavky.

V našej advokátskej kancelárii komunikujeme viacerými jazykmi, teda predžalobná výzva nebude problém. V prípade potreby iného jazyka využijeme prekladateľské služby.

Pri súdnom vymáhaní sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej sumy, v upomínacom konaní je jeho výška 3 % z vymáhanej pohľadávky. Pre účely výpočtu súdneho poplatku sa do celkovej výšky dlhu nezapočítava príslušenstvo (napr. úroky z omeškania). Po úspešnom vymožení dlhu sa klientovi vráti zaplatený súdny poplatok a rovnako mu súd prizná náhradu trov právneho zastupovania.

Súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je 16,50 €.