• kompletný právny servis a poradenstvo v problematike
 • predbežná majetková analýza
 • vypracovanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva
 • právne poradenstvo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 • účasť na mimosúdnych rokovaniach ohľadom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • komunikácia s protistranou ohľadne vyporiadania BSM
 • vypracovanie a pripomienkovanie dohody o vyporiadaní BSM
 • vypracovanie návrhu na začatie konania – vypracovanie a podanie návrhu na vyporiadanie BSM na príslušný súd
 • odvolanie v konaní o vyporiadanie BSM
 • zastupovanie v súdnom konaní o vyporiadaní BSM
 • návrh na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • neodkladné opatrenie – užívacie právo manželky k bytu manžela
 • neodkladné opatrenie v prípade násilného správania manžela
 • právne poradenstvo v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zrušenia či vyporiadania
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta  

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné uskutočniť až po zániku manželstva. Občiansky zákonník upravuje tri základné formy majetkového vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

 1.    dohoda manželov
 2.    rozhodnutie súdu
 3.    vyporiadanie BSM priamo zo zákona

Vyporiadanie je možné uskutočniť predovšetkým dohodou. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje najvýhodnejšiu možnosť z časového i finančného hľadiska a nepodlieha schváleniu súdu. Dohoda musí však splniť určité požiadavky zákona, najmä ak sa týka nehnuteľností. 

V prípade, že dohoda nie je možná, vyporiada BSM na návrh súd. V každom prípade je však potrebné vysporiadanie uskutočniť v lehote do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí priamo zo zákona, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Poplatok za podanie návrhu na vyporiadanie BSM je 66 €. Ak sa vec skončí rozsudkom platí sa súdny poplatok 3 % z celkovej hodnoty majetku patriaceho do BSM, ak vec skončí súdnym zmierom, platí sa súdny poplatok 1 % z hodnoty majetku v BSM.

V súvislosti s vyporiadaním BSM poskytujeme konzultácie, komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o vyporiadaní. Poskytujeme klientom oporu pri vypracovaní návrhu na súd, resp. vypracovaní vyjadrení k návrhu protistrany, pri vypracovaní dohody o vysporiadaní, ako aj v priebehu celého súdneho konania.