• vypracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností: zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy
  • sídlo spoločnosti – dokument preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania 
  • vypracovanie interných predpisov spoločnosti a smerníc 
  • zabezpečenie základného chodu obchodných spoločností
  • vypracovanie zmluvy o výkone funkcie, mandátne zmluvy, pracovné zmluvy
  • registrácia zmeny dokumentov spoločnosti v obchodnom registri
  • zmeny dokumentov spoločnosti v súvislosti so zmenami v spoločnostiach – prevod obchodného podielu, zmena konateľa, zmena sídla spoločnosti, zmena predstavenstva, odvolanie štatutárneho orgánu, vymenovanie a odvolanie prokuristu, zmena obchodného mena, zmena základného imania, zvýšenie základného imania, zníženie imania
  • a ďalšie.

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Proces vzniku spoločnosti je dvojstupňový. V prvej fáze ide o samotné založenie spoločnosti – spísanie a podpísanie zakladateľských dokumentov, avšak samotná spoločnosť ešte nevzniká. Zakladatelia konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom.

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. V prípade jediného zakladateľa spoločnosti, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina.

Až v druhej fáze procesu vzniku spoločnosti vznikne spoločnosť ako samostatný právny subjekt, a to zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Nechajte si vytvoriť zakladateľské dokumenty odborníkom a využite aj naše ďalšie služby vo svojom podnikaní.

Pri poskytovaní právnych služieb sa snažíme minimalizovať čas a náklady klientov.

Odporúčame využiť advokátske služby, pretože spoločenská zmluva či iné zakladateľské dokumenty musia splniť zákonné podmienky a obsahovať zákonom požadované náležitosti. Absencia niektorých môže mať za následok odmietnutie zapísania spoločnosti do obchodného registra, alebo aj neplatnosť už zapísanej spoločnosti. 

Zakladateľské dokumenty vyhotovujeme aj dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku.

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí