• založenie organizačnej zložky podniku – organizačný útvar podniku
  • založenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
  • poradenstvo pri výbere obchodného mena, sídla, predmetu činnosti, štatutárneho orgánu
  • vypracovanie dokumentov potrebných pre zriadenie organizačnej zložky
  • získanie živnostenského oprávnenia
  • podanie návrhu na zápis do obchodného registra
  • zastúpenie v konaní pred živnostenským úradom a obchodným registrom,
  • registrácia na daňovom úrade
  • doplnkové právne služby podľa individuálnych požiadaviek klienta

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku slovenskej alebo zahraničnej osoby.

Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku.

Na Slovensku môžu podnikať aj zahraničné právnické osoby. Na tento účel zakladáme pobočky – organizačné zložky zahraničných spoločností na Slovensku. 

Poskytujeme právne poradenstvo v otázke zriadenia organizačnej zložky a vyhotovíme potrebné dokumenty nevyhnutné pre zriadenie organizačnej zložky či už slovenskej spoločnosti alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade, následne prípadne pomôžeme s povinnosťami voči zamestnancom.

Cudzinci, príslušníci cudzích štátov môžu na Slovensku podnikať a za účelom podnikania môžu cudzinci získať prechodný pobyt na Slovensku. Venujeme sa aj imigračnému právu a poskytujeme cudzincom poradenstvo a právne služby pri začatí podnikania na území Slovenskej republiky.

Dokumenty vyhotovujeme aj dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku.

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí