Poskytujeme komplexné zastrešenie procesu založenia s.r.o. ako najčastejšej formy obchodnej spoločnosti na Slovensku, ako aj založenie iných foriem obchodných spoločností a družstva, vrátane súvisiaceho právneho poradenstva a právnych služieb:

 • konzultácie v rozhodovaní a prípravnej fáze začatia podnikania na Slovensku
 • pomoc pri výbere predmetu podnikania
 • založenie živnosti – voľné, viazané a remeselné živnosti
 • založenie obchodnej spoločnosti – všetky formy obchodných spoločností a družstva
 • zastupovanie a konanie pred obchodným registrom
 • zastupovanie a konanie pred živnostenským úradom
 • správa obchodných spoločností – korporátna agenda
 • príprava podkladov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení
 • registrácia v obchodnom a živnostenskom registri
 • vypracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností: zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy
 • vypracovanie interných predpisov spoločnosti a smerníc 
 • zabezpečenie základného chodu obchodných spoločností
 • zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • zápis konečného užívateľa výhod, zmena konečného užívateľa výhod
 • registrácia na daňovom úrade
 • zmluvy o výkone funkcie, mandátne zmluvy, pracovné zmluvy
 • poradenstvo – plnenie povinností zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch
 • a ďalšie.

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELÉHO  SLOVENSKA.


Zastupujeme klientov v procese založenia obchodnej spoločnosti, od samotného procesu rozhodovania sa pre vhodnú právnu formu podnikania, cez výber predmetov podnikateľskej činnosti a posúdenie či sú splnené podmienky na prevádzkovanie živnosti a na podnikanie. V tejto fáze vyžiadame od klientov údaje a doklady, ktorými už disponujú a sú potrebné v procese vzniku spoločnosti. 

Proces vzniku spoločnosti je dvojstupňový. V prvej fáze ide o samotné založenie spoločnosti – spísanie a podpísanie zakladateľských dokumentov, avšak samotná spoločnosť ešte nevzniká. Zakladatelia konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom. V druhej fáze vznikne spoločnosť ako samostatný právny subjekt. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Vyhotovíme všetky potrebné zakladateľské dokumenty nevyhnutné pre založenie spoločnosti, poradíme v otázke sídla spoločnosti, klienti sa len dostavia na podpísanie dokumentov.

Dokumenty k založeniu spoločnosti vyhotovujeme aj dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku..

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí.

Po vyhotovení a podpísaní dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti zastupujeme v komunikácii s úradmi, vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre spoločnosť, zabezpečíme podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, registráciu na daňovom úrade, zdravotnej poisťovni, prípadne i v sociálnej poisťovni a následne v prípade záujmu pomôžeme s povinnosťami spoločnosti ako zamestnávateľa.

Nechajte si založiť Vašu spoločnosť našou advokátskou kanceláriou. Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k založeniu spoločnosti.

Snažíme sa vždy minimalizovať čas a náklady klientov v tomto procese.

Súvisiace články: