Tieto Zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako ovládať preferencie súborov cookie.

Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať

Viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete nižšie v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné domény: kosnacova.sk

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých kúskov informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová stránka funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť.

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou potrebné na správne fungovanie webovej lokality a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho a vylepšeného používania stránky, pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť.
Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality. a kde to potrebuje zlepšenie.
Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu byť tiež použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.
Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej lokality na platformách sociálnych médií.
Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové predvoľby, aby ste mali pri budúcich návštevách webovej stránky lepšiu a efektívnejšiu skúsenosť.

Pri poskytovaní právnych služieb spracúvam Vaše osobné údaje ako advokát – prevádzkovateľ, pričom tu uvádzam moje základné identifikačné údaje:
JUDr. Bc. Lenka Kosnáčová, PhD., so sídlom: Vyšehradská 15, 851 06 Bratislava, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (SAK) pod č. ….., tel. +421 908 800 536, e-mail: kosnacova@kosnacova.sk . Prostredníctvom týchto údajov sa môžete obrátiť na mňa s Vašimi prípadnými otázkami a požiadavkami vrátane žiadostí, vo vzťahu k týmto podmienkam ochrany osobných údajov.
Dôvod a účel spracovania osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb:

 • riadne poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokácie a tiež vzájomného zmluvného vzťahu (napr. zmluva o poskytovaní právnych služieb),
 • riadne plnenie povinností mňa ako oprávnenej osoby v zmysle a podľa zákona č. 315/2016 Z.z. (zákon o registri partnerov verejného sektora),
 • plnenie zákonných, zmluvných a tiež stavovských povinností, ktoré sú mne ako advokátovi kladené príslušnými právnymi predpismi (napríklad – zákon o advokácii, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, predpisy SAK, a podobne).
  Ako prevádzkovateľ postupujem pri spracúvaní osobných údajov najmä v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:
 • nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – „GDPR“) ,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Kódex správania prijatý SAK (ww.sak.sk/gdpr).
  Rada by som upozornila, že v zmysle § 18 zákona o advokácii v súvislosti s ochranou súkromia a spracovaním osobných údajov, platí:
 • že ako advokátska kancelária spracúvame osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom o advokácii a s nariadením GDPR,
 • že ako advokátska kancelária mám pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa,
 • že ako advokátska kancelária sme oprávnení získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu Vás či inej dotknutej osoby,
 • že ako advokátska kancelária nemáme povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa nariadenia GDPR, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
  Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a vždy iba počas trvania zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje nie sú cezhranične prenášané. Pri spracovaní osobných údajov nepoužívam automatizované rozhodovania ani profilovanie (podľa čl. 22 GDPR).
  Vaše osobné údaje v súčasnosti nie sú sprístupňované tretím osobám, môžu však byť poskytnuté príjemcom, prevažne sprostredkovateľom, ktorými môžu byť najmä poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovníckych služieb a podobne, a tiež spolupracujúci advokáti a SAK.

Vaše práva a povinnosti

 • Osobné údaje, ktoré mi ako advokátke poskytnete, musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný ma o tom informovať.
 • Vaše práva ako dotknutých osôb sú upravené nariadením GDPR a prípadne inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
 • Ak o Vás spracúvam osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
  Nariadenie GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude vyhovené, pretože sa môžu uplatňovať výnimky alebo niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené.
  Ako dotknutá osoba máte najmä nasledovné práva:
 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR,
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.
 • právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa čl. 22 GDPR.
  Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk
  Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb mi môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje mňa ako zodpovednej osoby.
  Tieto podmienky a pravidlá budem v prípade potreby upravovať, meniť alebo ich nahradím novými pravidlami, pričom aktuálna verzia bude dostupná na mojom webovom sídle a sídle advokátskej kancelárie.
  V prípade potreby nás pokojne kontaktujte: tel. +421 908 800 536, e-mail: kosnacova@kosnacova.sk.