• vypracovanie žaloby
 • príprava stratégie v konaní 
 • právne analýzy
 • zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov a v súdnom konaní
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • vlastnícke spory a vlastnícke žaloby
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • žaloba o náhradu škody
 • žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
 • platobný rozkaz a upomínacie konanie
 • neodkladné opatrenia
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • podanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • zastupovanie v rodinných veciach a vo veciach maloletých
 • spory z ochrany osobnosti
 • pracovnoprávne spory
 • antidiskriminačné spory
 • dedičské žaloby

Poskytujeme kompletné poradenstvo a zastúpenie klientov v civilných súdnych konaniach – v rodinných veciach, v obchodnoprávnych sporoch aj občianskoprávnych sporoch, vrátane upomínacieho a exekučného konania a výkonu rozhodnutia.

Civilné súdne konania sa v zásade delia nasledovne:

1, sporové konania: V tomto konaní žalobca žaluje žalovaného a súd rozhodne o súkromnoprávnom spore strán sporu – rozhodne o nároku, ktorý si uplatní žalobca žalobou. Patria sem občianskoprávne a obchodnoprávne spory.

2, nesporové konania: V tomto konaní medzi účastníkmi konania nie je priamo spor, ale súd rieši súkromnoprávne veci účastníkov, ktoré je potrené upraviť súdnym rozhodnutím. Konanie začína doručením návrhu na začatie konania. Patria sem napríklad konanie o dedičstve, konanie o spôsobilosti na právne úkony, tiež všetky otázky rodinného práva (okrem vyporiadania BSM).

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a zastúpenie vo všetkých druhoch súdnych konaní a všetkých jeho fázach: v prípravných fázach riešenia sporu (pred začatím súdneho konania), pri mimosúdnom riešení sporu dohodou, ako aj počas už prebiehajúceho konania – keď už klient prevezme žalobu zo súdu alebo už má právne zastúpenie. Po skončení súdneho konania sa v prípade potreby postaráme o výkon rozhodnutia – exekúciu.

V prípade prevzatia právneho zastúpenia klienta vo veci analyzujeme právnu situáciu klienta a odhadneme možnosti úspechu na súde v spore. Klientovi poskytneme poučenie o procesnoprávnych záležitostiach, o odhadovanom čase a nákladoch riešenia sporu, aby mal všetky potrebné informácie týkajúce sa konania.

Klientov poučíme o priebehu konania a ozrejmíme súvislosti, vyjasníme sporné otázky v ich právnej veci, následne spoločne vyhodnotíme dôkaznú situáciu a pripravíme stratégiu vedenia sporu. Úlohou advokáta je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné. Klientom poskytneme nestranne náš odborný právny názor na vec a posúdenie oprávnenosti uplatňovaného nároku – iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať úspech v spore.

V našej advokátskej kancelárii pritom vždy dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Podľa potrieb klienta a jeho požiadaviek prispôsobujeme i stratégiu v konaní.

→ Po celý čas priebehu súdneho konania sme oporou klientovi, pozorne počúvame potreby a vnímame ciele klienta, pričom v súdnom či inom konaní konáme vždy v jeho záujme.

→  Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

→  Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa požiadaviek.

Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.