• konzultácie k zmenám v spoločnostiach
 • zmena spoločníka – prevod obchodného podielu, rozdelenie obchodného podielu, zlúčenie obchodného podielu
 • dedenie obchodného podielu
 • zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena, výmaz a doplnenie predmetov podnikania
 • zmena konateľa, vymenovanie a odvolanie konateľa
 • zmena člena predstavenstva, odvolanie štatutárneho orgánu, vymenovanie a odvolanie prokuristu
 • zmena spôsobu konania v mene spoločnosti
 • zmena základného imania, zvýšenie základného imania, zníženie imania
 • zmeny zakladateľských a iných dokumentov spoločnosti
 • registrácia zmeny dokumentov spoločnosti v obchodnom registri
 • zmena konečného užívateľa výhod
 • a ďalšie

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Najčastejšie zmeny, ktoré je potrebné v priebehu podnikania zaregistrovať v obchodnom registri sú zmeny údajov spoločníkov, štatutárov, či konečných užívateľov výhod, prevody obchodných podielov, dopĺňanie podnikateľských činností, zmeny konateľov či iných členov orgánov spoločností a pod.

Ak zvažujete zmeny, no nie ste si istí, opýtajte sa nás. Poradíme, usmerníme a v prípade záujmu Vám predložíme cenovú ponuku za službu, ktorú potrebujete.

Ak potrebujete v rámci spoločnosti dokumenty, zmluvy, zorganizovať valné zhromaždenie, či poradiť ohľadne otázok v rámci Vášho podnikania, obráťte sa na nás s dôverou.


  Nechajte si poradiť a spracovať želané zmeny vo Vašej spoločnosti zo strany našej advokátskej kancelárie.

Po zadaní požiadavky Vám k navrhovanej službe zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k zrealizovaniu zmien či k inej službe potrebnej pre Vašu obchodnú spoločnosť.

Pri poskytovaní právnych služieb sa snažíme minimalizovať čas a náklady klientov.


Počas života obchodnej spoločnosti neustále dochádza ku zmenám nielen zo subjektívnych a aj z objektívnych dôvodov.  Legislatíva sa totiž časom zmení a podnikateľom pribúdajú stále nové povinnosti voči orgánom verejnej správy pod hrozbou sankcií za ich nesplnenie.

V rámci starostlivosti o našich klientov ich v prípadoch legislatívnych zmien pravidelne zdarma upozorňujeme na ich nové legislatívne povinnosti.

V prípade zahraničnej účasti v spoločnosti vyhotovujeme dokumenty k zmenám v spoločnosti aj dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku. Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí