• nadobúdanie práv zodpovedajúcich vecným bremenám 
 • zriadenie vecného bremena
 • vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena
 • právo nehnuteľností a vecné bremená
 • poradenstvo správcom a spoločenstvám vlastníkov bytov
 • právo užívania nehnuteľnosti
 • právo dožitia v nehnuteľnosti – doživotné bývanie
 • právo prechodu a prejazdu cez pozemok – právo cesty
 • vecné bremeno pri neoprávnenej stavbe na cudzom pozemku
 • zápisy vecných bremien / práv zodpovedajúcich vecným bremenám do katastra nehnuteľností
 • uplatnenie nárokov zo zákonných vecných bremien
 • žiadosť o zriadenie vecného bremena
 • vecné bremeno zriadené závetom
 • žaloba o zriadenie vecného bremena
 • zápis vecného bremena do katastra
 • zrušenie vecného bremena a výmaz vecného bremena z katastra
 • zastupovanie v katastrálnom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti cudzích práv k nehnuteľnosti

Vecné práva patria medzi vecné práva k cudzej veci, a sú to tzv. práva tretích osôb, ktoré obmedzujú vlastnícke právo majiteľa nehnuteľnej veci v prospech tretej osoby. Vecné bremená teda obmedzujú vlastníka veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Obmedzenia z vecných bremien môžu vzniknúť len v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností, pozemkov a stavieb.

Každej povinnosti vyplývajúcej z právneho vzťahu vecného bremena zodpovedajú na druhej strane práva oprávneného subjektu. Teda kým vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti, na druhej strane je oprávnený subjekt, ktorému patrí právo z vecného bremena – takéto práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (in rem), alebo patria určitej osobe (in personam).

Oprávnenému vzniknú najčastejšie tieto práva z vecného bremena: právo užívania zaťaženej veci (napríklad právo prechodu, prejazdu cez cudzí pozemok – tzv. právo cesty, právo prístupu na cudzí pozemok, právo  umiestnenia určitej veci na cudzom pozemku), právo požívania (napríklad prisvojenie si plodov z cudzej záhrady či vinice ako zaťaženej veci) a právo bývania (napríklad bývanie v byte pôvodným nájomcom, pokým mu nie je poskytnutá bytová náhrada, doživotné bývanie určitej osoby v byte – právo doživotného užívania nehnuteľnosti). 

Poskytujeme kompletné právne služby pri zriadení vecného bremena, od poradenstva, cez zastúpenie pri rokovaní o zmluve, cez vypracovanie či pripomienkovanie zmluvy, a to aj v anglickom jazyku.

Zastupujeme tiež klientov v súdnych konaniach o zriadení vecného bremena a iných sporov v súvislosti s nehnuteľnosťami a vecnými bremenami.

Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním). Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Zmluva o zriadení vecného bremena môže byť aj súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Zmluva musí mať písomnú formu, podpis povinného z vecného bremena na zmluve musí byť osvedčený a na vznik práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Zmluvy sa líšia najmä podľa toho, aký druh práva zodpovedajúceho vecnému bremenu si strany majú dohodnúť.

Existujú aj tzv. zákonné vecné bremená, ktoré vznikajú aj priamo zo zákona, napríklad podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona o civilnej obrane, zákona o energetike alebo zákona o cestnej doprave a podobne.

Osoby obmedzené zákonným vecným bremenom majú tomu zodpovedajúce nároky (napríklad nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, nárok na náhradu škody či uvedenie pozemku do pôvodného stavu).

V súvislosti s vecnými bremenami a im zodpovedajúcimi právami poskytujeme konzultácie, právne poradenstvo, zastupovanie v súdnych konaniach a komplexné právne služby.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa požiadaviek. 

Po zadaní Vašej požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a sami sa rozhodnete.