• poradenstvo pri ukončení podnikania
 • vzdanie sa funkcie konateľa
 • predaj podniku
 • zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
 • návrh na vylúčenie spoločníka
 • konzultácie v oblasti zrušenia a výmazu spoločnosti
 • podanie návrhu na zrušenie spoločnosti 
 • podanie podnetu na zrušenie spoločnosti 
 • poradenstvo v oblasti zrušenia a výmazu spoločnosti formou ex offo
 • likvidácia spoločnosti
 • návrh na vyhlásenie konkurzu
 • návrh na povolenie reštrukturalizácie
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu / do reštrukturalizácie
 • zastupovanie v konkurznom konaní
 • a ďalšie.

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje:

 • uplynutím času, na ktorý bola založená,
 • odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti (§ 68a Obchodného zákonníka),
 • odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 68b Obchodného zákonníka),
 • ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, alebo
 • z iného dôvodu, ak tak ustanoví obchodný zákonník alebo osobitný zákon.

Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o jej splynutí alebo zlúčení s inou spoločnosťou alebo o jej rozdelení (§ 69 Obchodného zákonníka). 

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak obchodný zákonník neustanovuje inak.

Ukončenie podnikania je v praxi časté predajom celého obchodného podielu

Spoločník viacosobovej s.r.o. zas môže určitými mechanizmami ukončiť svoju účasť v spoločnosti