• kompletný právny servis a poradenstvo v oblasti vlastníckeho práva
 • právna analýza možností klienta – spoluvlastníctvo
 • vypracovanie žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • právne poradenstvo pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • vypracovanie a pripomienkovanie dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • účasť na mimosúdnych rokovaniach ohľadom vyporiadania
 • komunikácia s protistranou ohľadne vyporiadania spoluvlastníctva
 • podanie žaloby na príslušný súd a zastupovanie v konaní pred súdom pri zrušení aj vyporiadaní spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • predkupné právo podielového spoluvlastníka
 • zriadenie vecného bremena pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • právne poradenstvo v oblasti podielového spoluvlastníctva
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

S vlastníctvom nehnuteľnosti sú spojené i povinnosti. V praxi niekedy ľudia vlastnia podiel na nehnuteľnosti (polia, záhrady, vinice, chaty), ktoré už nechcú, nepoužívajú, alebo nadobudli podiel k nehnuteľnosti v dedičskom konaní. Tiež je možné, že sa podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti stanú bývalí manželia, v prípade, že si v zákonnej lehote troch rokov od rozvodu manželstva nevysporiadajú ich zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo.

Každý zo spoluvlastníkov môže žiadať o zrušenie spoluvlastníctva. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o vzájomnom vyporiadaní. Ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Ak nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi, ktorýkoľvek spoluvlastník môže podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Poznáme tri hlavné spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva:

 1. rozdelením veci
 2. prikázaním jednému zo spoluvlastníkov
 3. rozdelením veci

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva dohodou a tiež aj v prípade súdneho konania o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva – spísanie žaloby, príprava podkladov a zastúpenie v súdnom konaní. Samozrejmým je podanie návrhu na vklad.

Poskytujeme právne služby i v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) po rozvode manželstva – majetkové vysporiadanie manželov.

Neváhajte nás kontaktovať so svojou záležitosťou. Po zadaní Vašej požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a sami sa rozhodnete.

Súvisiace články:

 • Peňažná náhrada za neužívanie spoluvlastníctva
 • Podiel na nehnuteľnosti a vyporiadanie spoluvlastníctva