• riadne a mimoriadne valné zhromaždenie
  • príprava zvolania a rokovania valného zhromaždenia
  • skompletizovanie bodov rokovania, zaslanie pozvánky na valné zhromaždenie
  • kompletné právne služby – zvolanie, vedenie zasadnutia, vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia
  • vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia
  • dozor nad splnením legislatívnych požiadaviek pre platnosť uznesení valného zhromaždenia
  • účasť na rokovaniach valných zhromaždení
  • zasadnutie dozornej rady / predstavenstva – kompletné služby
  • žaloba o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia
  • zastupovanie žalobcu alebo žalovaného – spoločnosti v konaní pred súdom
  • a ďalšie služby podľa požiadavky klienta

SLUŽBY  V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy neustanovujú kratšiu lehotu, zvolávajú valné zhromaždenie konatelia najmenej raz za rok.

Valné zhromaždenie je potrebné zvolávať aj v súvislosti so zmenami v obchodných spoločnostiach.

Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Obráťte sa na nás s dôverou a nechajte sa odbremeniť od povinností využitím služieb našej advokátskej kancelárie. Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k službe potrebnej pre Vašu obchodnú spoločnosť.

Pri poskytovaní právnych služieb sa snažíme minimalizovať čas a náklady klientov.

V súvislosti so zvolávaním, konaním, vedením zasadania valného zhromaždenia, vyhotovovaním zápisnice zo zasadania valného zhromaždenia a registrácie v obchodnom registri majú podnikatelia formalizovaný postup a povinnosti dané zákonom, ktorých nesplnene by mohlo mať právne následky, napríklad vyhlásenie uznesenia valného zhromaždenia súdom za neplatné. 

V prípade zahraničnej účasti v spoločnosti vyhotovujeme dokumenty a organizujeme valné zhromaždenia aj dvojjazyčne – v slovenskom a anglickom jazyku.

Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí