Európsky platobný rozkaz a cezhraničné vymáhanie pohľadávok

Možností vymáhania a uplatňovania nárokov veriteľov voči dlžníkom je na Slovensku i v Európskej únii niekoľko. Klienti si dnes môžu vyberať z viacerých spôsobov uplatňovania pohľadávok na súde, najmä podľa okolností prípadu a podľa typu vymáhanej pohľadávky tak, aby bolo vymoženie dlhu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, ako aj hospodárne.

V posledných rokoch sa v praxi stále častejšie stretávame s cezhraničným vymáhaním pohľadávok. Zahraničné vymáhanie pohľadávok obsahuje isté špecifiká.

V rámci práva Európskej únie boli prijaté predpisy, podľa ktorých sa možno prostredníctvom našej advokátskej kancelárie efektívnejšie domôcť svojej pohľadávky:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, ktoré umožňuje podnikateľom aj bežným jednotlivcom, vrátane spotrebiteľov využiť tzv. Európsky platobný rozkaz

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z  11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré využívajú podnikatelia na uplatnenie nárokov do výšky 5000 Eur. 

Kým procesnú možnosť podľa druhého spomenutého nariadenia využívajú iba podnikatelia pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok voči obchodným partnerom, tzv. európskym platobným rozkazom môžu uplatňovať svoje pohľadávky voči dlžníkom bežní ľudia, teda i spotrebitelia.

Európske konanie o platobnom rozkaze sa zavádza na účely uspokojovania peňažných pohľadávok s určenou výškou, ktoré sú splatné v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Nariadenie upravujúce tzv. európsky platobný rozkaz sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach pri cezhraničných sporoch bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu. Na účely tohto nariadenia sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci.

Na začatie konania je potrebné vyplniť „tlačivo A“, v ktorom sa uvedú všetky podrobnosti o stranách a o povahe a výške pohľadávky.

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu obsahuje:

a) mená a adresy strán, prípadne mená ich zástupcov a označenie súdu, na ktorý sa návrh podáva,

b) výšku pohľadávky vrátane istiny a prípadne úroku, zmluvných pokút a nákladov,

c) ak sa požadujú úroky z pohľadávky, úrokovú sadzbu a dobu, za ktorú sa požaduje úrok, pokiaľ sa k istine podľa práva členského štátu pôvodu automaticky nepripisuje úrok zo zákona,

d) predmet sporu vrátane opisu okolností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva ako na základ pohľadávky, prípadne požadovaného úroku,

e) označenie dôkazov odôvodňujúcich pohľadávku,

f) odôvodnenie právomoci súdu/súdov,

g) cezhraničný charakter sporu v zmysle predmetného nariadenia.

Súd preskúma návrh a ak je tlačivo správne vyplnené, mal by vydať európsky platobný rozkaz čo najskôr a obvykle do 30 dní od podania návrhu.

Po podaní žaloby súd zabezpečí, aby bol európsky platobný rozkaz doručený dlžníkovi – odporcovi. Odporca môže pohľadávku zaplatiť alebo ju poprieť. Odporca môže podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu do 30 dní. Ak odporca nepodá odpor (môže sa stať napríklad, že nestihne v lehote, alebo že radšej zaplatí, aby sa vyhol tomu že po prehranom súdnom spore bude musieť platiť viac), európsky platobný rozkaz sa stane vykonateľný.

Z návrhu na začatie konania o európskom platobnom rozkaze, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, je to 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 16,50 €. To isté platí aj v prípade podania odporu.

Zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok môže prebehnúť rýchlo a jednoducho, často postačí jedna osobná návšteva, alebo niekedy aj bez potreby osobnej prítomnosti klienta u nás v advokátskej kancelárii, pretože komunikujeme plne aj „na diaľku“ a poskytujeme právne služby on-line (Skype, Viber, WhatsApp, inou formou on-line kontaktu) a tiež telefonicky.

Klientom chceme vždy celý proces čo najviac zjednodušiť, všetku prácu odvedieme my. Po obdržaní potrebných podkladov proces vymáhania začne bezodkladne. V našej advokátskej kancelárii komunikujeme viacerými jazykmi, teda predžalobná výzva nebude problém. V prípade potreby iného jazyka využijeme prekladateľské služby.

Vymáhanie pohľadávok je najvhodnejšie zveriť do rúk skúseného odborníka, advokáta, čo v konečnom dôsledku povedie k šetreniu nákladov. Rozlišujeme dve hlavné štádiá vymáhania pohľadávok. V prvom rade podľa osobitostí prípadu uprednostňujeme pokus o mimosúdne vyrovnanie, komunikáciu s dlžníkom v predsúdnom konaní. Bežnou súčasťou práce advokáta je zasielanie výziev a upomienok dlžníkom. Podľa skúseností isté percento dlžníkov dobrovoľne uhradí svoj dlh na základe výzvy zaslanej práve advokátom. Podstatným je práve ten fakt, že výzvu zasiela advokátska kancelária, ktorá je následne i oprávnená použiť všetky právne prostriedky na vymoženie dlhu. Klient týmto spôsobom preukáže svojmu dlžníkovi, že to myslí vážne, jeho rozhodnutie vymôcť svoj dlh je konečné a preto splnomocnil priamo advokátsku kanceláriu.

V oblasti právnych vzťahov s medzinárodným aspektom, pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok poskytujeme konzultácie, právne rady a najmä nasledovné právne služby:

  • európsky platobný rozkaz
  • poradenstvo v oblasti cezhraničného vymáhania pohľadávok 
  • príprava dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok klienta
  • analýza nárokov klientov a ich vymožiteľnosti
  • vymáhanie pohľadávok voči povinným subjektom
  • vymáhanie pohľadávok v rámci Európskej únie
  • uplatňovanie právnej ochrany subjektov podľa Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd
  • uplatňovanie slobodného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu