• komplexné zastúpenie klienta v procese vymáhania pohľadávok
 • služba overenie dlžníka
 • sprostredkovane komunikácia s dlžníkom
 • predžalobná výzva a komunikácia s protistranou
 • právne analýzy
 • vypracovanie žaloby o zaplatenie, návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • vypracovanie vyjadrení a iných podaní na súd
 • zastupovanie v konaní pred súdom
 • dohoda o urovnaní s dlžníkom
 • príprava splátkového kalendára
 • transakcie s pohľadávkami – započítanie, postúpenie, zabezpečenie
 • vymáhanie výživného, náhradné výživné 
 • spolupráca s exekútormi alebo správcami v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní
 • európsky platobný rozkaz
 • vymáhanie pohľadávok v Európe podľa práva EÚ
 • návrh na exekúciu – návrh na vykonanie exekúcie

Zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok môže prebehnúť rýchlo a jednoducho, často postačí iba jedna osobná návšteva, alebo niekedy aj bez potreby osobnej prítomnosti klienta u nás v advokátskej kancelárii, pretože komunikujeme plne aj na diaľku – poskytujeme on-line právne služby, prostredníctvom Skype, Viber, WhatsApp a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Vec s klientom odkonzultujeme, zozbierame potrebné poklady a následne žalobu spracujeme tak, aby bolo možné vymôcť dlh čo najrýchlejšie a zastrešíme i zastúpenie na súde, ak to bude potrebné. Pred podaním žaloby však vždy zhodnotíme vymožiteľnosť pohľadávky.

Klientom chceme vždy celý proces čo najviac zjednodušiť, všetku prácu odvedieme my.

Pri súdnom vymáhaní sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej sumy, v upomínacom konaní je jeho výška 3 % z vymáhanej pohľadávky. Pre účely výpočtu súdneho poplatku sa do celkovej výšky dlhu nezapočítava príslušenstvo (napr. úroky z omeškania). Po úspešnom vymožení dlhu sa klientovi vráti zaplatený súdny poplatok a rovnako mu súd prizná náhradu trov právneho zastupovania.

Snažíme sa minimalizovať výdavky klienta na právne služby, komunikovať efektívne a šetriť náklady na cesty na stretnutie.

Na druhej strane, v prípade potreby sme plne k dispozícii, klienti oceňujú osobný a ľudský prístup k poskytovanému poradenstvu a službám.


vymahanie pohladavky dlhu zaloba advokat bratislava