• tvorba zmluvy – vypracovanie návrhu zmluvy
 • úpravy textu zmluvy a pripomienkovanie zmlúv
 • kontrola zmluvy o prevode nehnuteľnosti osobne advokátom
 • kontrola všetkých typov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva – kúpne zmluvy, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zmluva o dielo
 • konzultácie a právne rady v zmluvnom práve súvisiacom s nehnuteľnosťami – nájomné zmluvy, podnájom, spoločný nájom bytu manželmi, nájom a podnájom nebytových priestorov, krátkodobý nájom bytu, ďalšie typy nájomných zmlúv
 • zmluva o dielo, úprava a oprava nehnuteľnosti
 • zriadenie vecného bremena, zmluva o zriadení vecného bremena
 • právo užívania nehnuteľnosti, právo dožitia v nehnuteľnosti
 • právo prechodu a prejazdu cez pozemok – právo cesty
 • konzultácie vo všetkých fázach kontraktačného procesu
 • zastúpenie advokátom pri rokovaní so zmluvnou stranou
 • podania na kataster nehnuteľností

V súvislosti s nehnuteľnosťami sa bežní ľudia i podnikatelia stretávajú s kúpno-predajnými zmluvami, darovacími či zámennými zmluvami, ale aj rôznymi inými typmi zmlúv mimo samotného prevodu vlastníckeho práva – zmluvy o nájme bytu, o nájme nebytových priestorov, zmluvy o podnájme, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zriadení vecného bremena a pod.

 

V mnohých životných situáciách, keď ide o dlhodobý zmluvný vzťah, alebo o situácie spojené s nehnuteľnosťami či väčšie investície je vhodné riadne si premyslieť detaily dohody s druhou stranou a tiež zamyslieť sa nad tým aké následky by mohlo mať uzavretie zmluvy, ktorá nie je náležite a kvalifikovane spísaná, alebo nedodržanie dohody podľa zmluvy.

 

Poskytujeme komplexné poradenstvo a servis týkajúci sa právnych vzťahov v súvislosti s realitným právom vyhotovenie, pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv, kontrolu zmluvy predloženej druhou stranou, vrátane zastupovania v katastrálnom konaní.

Na pripomienkovanie zmluvy či kontrolu zmluvy nie je potrebné osobné stretnutie u nás v kancelárii, ak klient nepotrebuje niečo špecifické prekonzultovať. Konzultácie poskytujeme i telefonicky alebo online formou. Čo sa týka vypracovania zmluvy, podľa druhu zmluvy a komplikovanosti veci postačí podľa okolností jedna konzultácia (táto môže byť osobne v kancelárii alebo tiež elektronická konzultácia). 

 

Zmluvy týkajúce sa nehnuteľností vyhotovujeme a pripomienkujeme v slovenskom aj anglickom jazyku.

 

Poskytujeme i autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľností a zavkladovanie vlastníctva prostredníctvom advokáta, tento spôsob prevodu nehnuteľnosti  –  zmluvou autorizovanou advokátov má nespočetné množstvo výhod pre klienta.  „Autorizácia zmluvy

Pri nájomných zmluvách a zmluvách o zriadení vecného bremena poskytujeme poradenstvo ohľadne nástrah, ktoré v budúcnosti nájomný vzťah môže priniesť, vďaka bohatým skúsenostiam poučíme klientov a poradíme na čo si dať prednosť, ktoré ustanovenia si zapracovať do zmluvy, aké obranné mechanizmy zapracovať do zmluvy a ako rokovať s protistranou a zmluve, ktorá bude v maximálnej možnej miere v prospech klienta. Optimálna zmluva klientom uľahčí celý priebeh i následného ukončenie zmluvného vzťahu a šetrí náklady a v neposlednom rade umožní úspech v prípadnom súdnom spore.

 

Osobitne sa venujeme poskytovaniu právneho poradenstva pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, máme skúsenosti s právnymi službami pre správcovské spoločnosti, vypracovaním zmluvy o správe domu a súvisiacej agendy.