• poradenstvo pri ukončení podnikania
 • predaj podniku
 • zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
 • konzultácie v oblasti zrušenia a výmazu spoločnosti
 • podanie návrhu na zrušenie spoločnosti 
 • likvidácia spoločnosti
 • návrh na vyhlásenie konkurzu
 • návrh na povolenie reštrukturalizácie
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu / do reštrukturalizácie
 • zastupovanie v konkurznom konaní
 • a ďalšie.

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje:

 • uplynutím času, na ktorý bola založená,
 • odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti (§ 68a Obchodného zákonníka),
 • odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 68b Obchodného zákonníka),
 • ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, alebo
 • z iného dôvodu, ak tak ustanoví obchodný zákonník alebo osobitný zákon.


Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok.

Likvidáciu vykoná likvidátor, ktorým môže byť

 1. osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona (ďalej len „správca konkurznej podstaty“), alebo
 2. iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.

Proces zrušenia a zániku spoločnosti sa s ohľadom na vyššie uvedené môže líšiť. Najčastejšie sú tzv. dobrovoľné likvidácie s.r.o..