• kompletný právny servis a poradenstvo v problematike
 • predbežná majetková analýza
 • vypracovanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva
 • právne poradenstvo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 • účasť na mimosúdnych rokovaniach ohľadom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastúpenie a komunikácia s protistranou ohľadne vyporiadania BSM
 • vypracovanie a pripomienkovanie dohody o vyporiadaní BSM
 • vypracovanie návrhu na začatie konania – vypracovanie a podanie žaloby o vyporiadanie BSM na príslušný súd
 • odvolanie v konaní o vyporiadanie BSM
 • zastupovanie v súdnom konaní o vyporiadaní BSM
 • návrh na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • neodkladné opatrenia – užívacie právo manželky k bytu manžela
 • neodkladné opatrenia v prípade násilného správania manžela a iné
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné uskutočniť až po zániku manželstva. Občiansky zákonník upravuje tri základné formy majetkového vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

 1.  Dohoda manželov
 2.  Rozhodnutie súdu
 3.  Vyporiadanie BSM priamo zo zákona

Vyporiadanie je možné uskutočniť predovšetkým dohodou. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje z časového i finančného hľadiska najvýhodnejšiu možnosť a nepodlieha schváleniu súdu. Dohoda musí však splniť určité požiadavky zákona, najmä ak sa týka nehnuteľností.

V prípade, že dohoda nie je možná, vyporiada BSM na návrh súd. V každom prípade je však potrebné podať žalobu o vyporiadanie BSM v lehote do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, najčastejšie teda do troch rokov od právoplatnosti rozvodu.

Vysporiadanie BSM zo zákona nastane vtedy, ak nebolo vyporiadené BSM dohodou ani súdom, teda ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu. V tomto prípade platí priamo zo zákona, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Poplatok za podanie žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je 66,- Eur. Ak sa vec skončí rozsudkom platí sa súdny poplatok 3 % z celkovej hodnoty majetku patriaceho do BSM, ak vec skončí súdnym zmierom, platí sa súdny poplatok 1 % z hodnoty majetku v BSM. Poplatok za podanie žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je 66,- Eur.

V súvislosti s vyporiadaním BSM poskytujeme konzultácie, komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o vyporiadaní.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové otázky, alebo potrebujete kompletne riešiť majetkové vysporiadanie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa požiadaviek. 

Po zadaní Vašej požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a sami sa rozhodnete.