• komplexné zastúpenie klienta v procese vymáhania pohľadávok
  • predžalobná výzva a komunikácia s protistranou
  • vypracovanie žaloby o zaplatenie, návrhu na vydanie platobného rozkazu
  • zastupovanie v konaní pred súdom
  • podanie návrhu na exekúciu
  • zastupovanie v exekučnom konaní
  • návrh na odklad exekúcie
  • vylúčenie veci z exekúcie
  • dohoda o urovnaní s dlžníkom
  • príprava splátkového kalendára

    PODANIE  NÁVRHU  NA  EXEKÚCIU  ZABEZPEČUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Zastupujeme klientov na území celého Slovenska a návrh na vykonanie exekúcie podáme aj „na diaľku“, klient nemusí osobne prísť do našej advokátskej kancelárie.

Komunikujeme plne aj na diaľku a poskytujeme on-line právne  služby prostredníctvom Skype, Viber, WhatsApp a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Dokumenty potrebné k podaniu návrhu na exekúciu posúdime i na diaľku, potrebné z nich je možné poslať nám poštou či kuriérom.

Snažíme sa minimalizovať výdavky klienta na právne služby, komunikovať efektívne a šetriť náklady na cesty na stretnutie.

Na druhej strane, v prípade potreby sme plne k dispozícii, klienti oceňujú osobný a ľudský prístup.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Exekučným titulom je aj súdne rozhodnutie, notárska zápisnica za určitých podmienok, vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného, rozhodnutie o dedičstve, a rôzne ďalšie vykonateľné rozhodnutia, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Exekučné konanie sa začína na návrh a na exekučné konanie je pre celú Slovenskú republiku kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je 16,50 €. 

Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá.

Zastupujeme oprávneného i povinného v exekučnom konaní a v sporoch súvisiacich s exekučným konaním.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky vo Vašej veci, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej situácie.

Po zadaní požiadavky / Vašej otázky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.