• žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania
 • zastúpenie v konaní o udelenie pobytu
 • poradenstvo a pomoc v vypracovaním podnikateľského plánu
 • založenie živnosti alebo obchodnej spoločnosti na Slovensku
 • zastúpenie pred živnostenským úradom a obchodným registrom
 • zakladateľské dokumenty obchodných spoločností
 • kompletná správa a agenda obchodných spoločností
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • obnovenie prechodné pobytu cudzinca
 • všeobecné právne poradenstvo pre cudzincov

CUDZINCOM POSKYTUJEME PORADENSTVO A PRÁVNE SLUŽBY PRI ZAČATÍ PODNIKANIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

PRÁVNE  SLUŽBY  V  OBLASTI  IMIGRAČNÉHO A OBCHODNÉHO PRÁVA  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY,  PORADENSTVO  POSKYTUJEME VIACJAZYČNE  A  AJ  ELEKTRONICKY.


Cudzinci sa môžu podľa ustanovení slovenských zákonov za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v slovenskej právnickej osobe už založenej. Cudzinec môže tiež sám slovenskú obchodnú spoločnosť založiť alebo sa stať jediným spoločníkom firmy na Slovensku, pokiaľ zákon jediného zakladateľa alebo jediného spoločníka pripúšťa.

Najčastejším spôsobom podnikania cudzincov na Slovensku je podnikanie vo forme živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o. 

Pri začatí podnikania na Slovensku zanalyzujeme podnikateľské možnosti a podnikateľský plán klienta, resp. pomôžeme s jeho formálnou prípravou, poučíme o potrebných dokumentoch a krokoch. Cudzincom na účel podnikania založíme živnosť alebo obchodnú spoločnosť a následne sa postaráme aj o chod jeho firmy.

Výber vhodnej právnej formy je prvým podstatným krokom pri rozhodovaní pre podnikanie na Slovensku. Poradíme a zhrnieme výhody a nevýhody podnikania fyzických osôb – živnostníkov, či založenia obchodnej spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.), komanditná spoločnosť (k. s.), akciová spoločnosť (a. s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) či obchodné spoločnosti podľa práva EÚ.

Pri založení podnikania klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a vyhotovíme všetky potrebné zakladateľské dokumenty nevyhnutné pre založenie spoločnosti. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade, pomôžeme s povinnosťami zamestnávateľa.

Cudzinci, príslušníci cudzích štátov môžu na Slovensku podnikať a za účelom podnikania podať žiadosť o povolenie pobytu a získať prechodný pobyt na Slovensku podľa zákona č. 404/2011 Z.  z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak budú splnené zákonné podmienky, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

 1. podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo
 2. koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Po vybavení pobytu cudzinca na Slovensku poskytneme i ďalšie služby potrebné pre život a podnikanie na území Slovenskej republiky. V prípadoch našich klientov následne sledujeme platnosť povolenia a postaráme sa včas o obnovenie prechodného pobytu. Postaráme sa tiež o zabezpečenie pobytu rodinných príslušníkov klientov.