• nadobúdanie vlastníctva 
 • autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností
 • vecné bremená, zriadenie vecného bremena, zmluva o zriadení vecného bremena
 • právo užívania nehnuteľnosti, právo dožitia v nehnuteľnosti
 • právo prechodu a prejazdu cez pozemok – právo cesty
 • predaj a kúpa nehnuteľnosti – kompletné zastrešenie procesu
 • právo nehnuteľností, zmluvy o prevode nehnuteľností, nájomné zmluvy
 • ochrana vlastníckeho práva – vlastnícke spory a vlastnícke žaloby
 • susedské spory a žaloby z imisií
 • spory a žaloby o určenie vlastníckeho práva
 • žaloby na vydanie veci ak dochádza k neoprávnenému zadržiavaniu veci
 • žaloba na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
 • žaloba na vypratanie bytu, vypratanie domu či nebytových priestorov
 • neoprávnená stavba
 • žaloba na stanovenie povinnosti oplotiť pozemok
 • spoluvlastníctvo – právne poradenstvo pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • vypracovanie žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Vlastnícke právo je najzákladnejšie vecné právo. Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo prevzatím veci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak sa kupuje nehnuteľnosť, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby pri nadobúdaní hnuteľných vecí i nehnuteľností, a to či už do výlučného vlastníctva, alebo do podielového spoluvlastníctva, ako aj nadobúdaní do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Následne poskytujeme poradenstvo a služby pri zmluvných vzťahoch týkajúcich sa vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov, ako aj služby týkajúce sa  právnej ochrany v prípade sporov. Poskytujeme služby všeobecnej praxe, podávame žaloby a zastupujeme vo všetkých druhoch vlastníckych sporov.

Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

Vlastník sa môže domáhať ochrany na obci, môže svojpomocne zásah sám odvrátiť primeraným spôsobom a tiež vlastník má právo uplatniť právne prostriedky ochrany vlastníckeho práva v civilnom súdnom konaní proti tomu, kto jeho právo ohrozí alebo poruší.

Najčastejšie žaloby vlastníkov súvisia so susedskými spormi, spory o určenie vlastníckeho práva, žaloby na vydanie veci ak dochádza k neoprávnenému zadržiavaniu veci (tzv. reivindikačná žaloba), žaloba na zdržanie s zásahov do vlastníckeho práva (tzv. negatórna žaloba), žaloba na vypratanie bytu, vypratanie domu či nebytových priestorov a pod.

Pri hájení záujmov našich klientov a vo všetkých fázach súdnych konaní kladieme dôraz nielen na presvedčivú právnu argumentáciu, ale aj na individuálne okolnosti prípadu klienta. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad nášho klienta.

Primeraným spôsobom a dôsledne využívame všetky právne prostriedky a uplatňujeme v záujme klienta všetko, čo podľa považujeme za prospešné, klienta v rodinnoprávnych konaniach vždy poučíme o tom, aké má v konkrétnom prípade právne možnosti. Pritom dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa požiadaviek. Po zadaní Vašej požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a sami sa rozhodnete.