Podiel na nehnuteľnosti a vyporiadanie spoluvlastníctva

Jedna a tá istá nehnuteľnosť môže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb. Nie všetci spoluvlastníci však túto nehnuteľnosť ale aj reálne užívajú. Najčastejšie v rámci dedičského konania pripadne podiel na dome alebo byte dedičovi, pričom v tom dome alebo byte už dlhodobo býva iný člen rodiny, tiež dedič, ktorý chce svoje bývanie i zachovať. V týchto prípadoch sa spoluvlastníci (ktorým sa v dôsledku dedenia zmenili ich podiely na spoločnej nehnuteľnosti) medzi sebou musia nejakým spôsobom dohodnúť, resp. vyporiadať svoje nároky jeden voči druhému. Vezmime si typickú situáciu súrodencov, kde jeden z nich v nehnuteľnosti býva a druhý nie.

V prvom rade spoluvlastník, ktorý v nehnuteľnosti nebýva má právo požadovať od súrodenca ako druhého spoluvlastníka finančnú náhradu za neužívanie spoločnej nehnuteľnosti.  Spoluvlastník, ktorý nehnuteľnosť neužíva si svoj nárok môže u súrodenca uplatniť a dohodnú sa na výške primeranej náhrady. Ak sa nedohodnú, nárok si môže uplatniť na súde, resp. následne si ho i právne vymáhať.

Druhá možnosť je prevod svojho spoluvlastníckeho podielu na tretiu osobu. Súrodenec, ktorý v nehnuteľnosti nebýva, svoj spoluvlastnícky podiel môže previesť na inú osobu – napr. predajom, zámenou, darovaním, čím by získal peňažné ocenenie svojho podielu a tým úžitok. Musí pri tom rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov upravené v ustanovení § 140 Občianskeho zákonníka – teda predkupné právo svojho súrodenca.

Podľa § 140 OZ: „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.“

Tretia možnosť je zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Zákon i v tomto prípade preferuje dohodu spoluvlastníkov pred riešením súdnou cestou. Spoluvlastník nebývajúci v danej nehnuteľnosti môže zaslať svojmu súrodencovi i výzvu prostredníctvom advokáta, z nej bude zrejmé rozhodnutie riešiť situáciu prípadne i súdnou cestou, ak sa k dohode nedospeje. Možno predpokladať, že mimosúdne vysporiadanie spoluvlastníctva dohodou a vyplatenie podielu bude lacnejšie ako vyporiadanie v súdnom konaní.

Ak k dohode medzi spoluvlastníkmi o vyporiadaní spoluvlastníctva nedôjde, spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať súdnou cestou, na návrh spoluvlastníka na vyporiadanie spoluvlastníctva.

V prípadnom súdnom konaní má súd tri možnosti:

1/ vyporiadanie reálnym rozdelením spoločnej veci: Reálne rozdelenie veci však vo väčšine prípadov nie je dobre možné, nie je uskutočniteľné.

2/ vyporiadanie prikázaním veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu: Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

3/ vysporiadanie predajom spoločnej veci a rozdelením výťažku: Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva dohodou a tiež aj v prípade súdneho konania o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva – spísanie žaloby, príprava podkladov a zastúpenie v súdnom konaní. Samozrejmým je podanie návrhu na vklad. Poskytujeme právne služby i v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

V súvislosti s podielovým spoluvlastníctvom poskytujeme konzultácie, komplexné právne poradenstvo a najmä nasledovné právne služby:

 • kompletný právny servis a poradenstvo v problematike
 • právna analýza možností klienta
 • vypracovanie žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • právne poradenstvo pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • vypracovanie a pripomienkovanie dohody o vysporiadaní podielového spoluvlatníctva  
 • účasť na mimosúdnych rokovaniach ohľadom vyporiadania
 • komunikácia s protistranou ohľadne vyporiadania spoluvlastníctva
 • podanie žaloby na príslušný súd a zastupovanie v konaní pred súdom pri zrušení aj vyporiadaní spoluvlastníctva
 • odvolanie v konaní
 • predkupné právo podielového spoluvlastníka
 • zriadenie vecného bremena pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • právne poradenstvo v oblasti podielového spoluvlastníctva
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta