• konzultácie a právne rady v otázkach výživného
 • vypracovanie návrhu na určenie výživného alebo príspevku na výživné 
 • návrh na určenie výživného na plnoleté dieťa
 • zastupovanie v súdnom konaní 
 • zvýšenie, zníženie výživného
 • vymáhanie dlžného výživného
 • vyživovacia povinnosť a rozvodové konanie
 • výživné určené neodkladným opatrením súdu
 • konzultácie k otázkam finančného zabezpečenia po rozvode
 • návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela
 • návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • ďalšie právne služby podľa požiadaviek klienta  

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Všetci členovia rodiny majú podľa Zákona o rodine povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.

Pojem výživné alebo alimenty nemá svoju definíciu v zákone o rodine, avšak je možné ho odvodiť z početnej rozhodovacej praxe súdov. Ide o zabezpečovanie a úhradu osobných potrieb osôb, ktoré sú v príbuzenskom alebo v inom rodinnom vzťahu. Okruh týchto osôb je uvedený v zákone o rodine a nezahŕňa iba vyživovaciu povinnosť rodičov k maloletým deťom, ale tiež nasledovné vyživovacie povinnosti:

 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • vyživovacia povinnosť detí k rodičom
 • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 • vyživovacia povinnosť medzi manželmi
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Vyživovacia povinnosť bližších príbuzných predchádza vyživovacej povinnosti vzdialenejších príbuzných. Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností a majetkových pomerov k schopnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.

 


Na prípravu návrhu na začatie konania o určenie vyživovacej povinnosti podľa okolností postačí i jedna konzultácia.

Objednajte si u nás konzultáciu na osobnom stretnutí alebo online cez Skype / Viber / WhatsApp.

Samotný návrh pripravíme do troch dní od obdržania potrebných podkladov od klienta – poučíme klienta o dokumentoch, ktoré sa budú prikladať k návrhu.

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať.