• založenie obchodnej spoločnosti na Slovensku
 • zastupovanie podnikateľov pred orgánmi verejnej správy, v konaní pred živnostenským úradom a obchodným registrom, na daňovom úrade
 • príprava podkladov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení
 • registrácia na daňovom úrade
 • založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby na Slovensku
 • žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania
 • zastúpenie v konaní o udelenie pobytu
 • poradenstvo a pomoc s vypracovaním podnikateľského plánu
 • všeobecné právne poradenstvo pre cudzincov
 • právne rozbory, poradenstvo a konzultácie

      CUDZINCOM POSKYTUJEME PORADENSTVO A PRÁVNE SLUŽBY PRI ZAČATÍ PODNIKANIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.


Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie na účely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení zákona za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby, pokiaľ tento zákon jediného zakladateľa alebo jediného spoločníka pripúšťa.

Najčastejším spôsobom podnikania na Slovensku je podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o. Zakladateľom s.r.o. môže byť zahraničná fyzická osoba alebo zahraničná právnická osoba.

Cudzinci, príslušníci cudzích štátov môžu na Slovensku podnikať a za účelom podnikania podať žiadosť o povolenie pobytu a získať prechodný pobyt na Slovensku podľa zákona č. 404/2011 Z.  z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak budú splnené zákonné podmienky, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

 1. podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo
 2. koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

V súvislosti s podnikaním na Slovensku, či už vo forme organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti, živnostníka alebo pri podnikaní obchodnej spoločnosti poskytujeme právne služby v oblasti obchodného práva, zmluvného práva, pracovného práva, postaráme sa o chod firmy klienta a plnenie jeho povinností zamestnávateľa.