Ako písať závet – pozor na neplatnosť závetu

Rozoznávame dva druhy závetov: tzv. holografný (závet napísaný vlastnou rukou) a alografný (závet napísaný napríklad na počítači alebo na stroji). Závet, ktorý poručiteľ – závetca nenapísal sám rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

Závet musí byť vždy písomný. V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké, nespôsobuje to neplatnosť závetu. V závete je potrebné určiť dedičstvo – špecifikovať majetok poručiteľa – jednotlivé veci opísať tak, aby boli určité a nezameniteľné. Osobitné podmienky pre platnosť závetu sú v prípade, ak poručiteľ nevie, nemôže čítať alebo písať.

Najčastejšie chyby bývajú tieto: je neplatný spoločný závet manželov, viaceré osoby nemôžu spísať spoločný závet, nezabudnúť na deň, mesiac a rok podpisu závetu, prejav vôle poručiteľa musí byť určitý a zrozumiteľný, závet nemôže odporovať zákonu, obchádzať ho a ak sa závet prieči dobrým mravom, potom je neplatný. Odporúčame pre istotu dať závet skontrolovať právnikovi, kontrolu závet robíme i elektronicky – online komunikáciou (Skype, WhatsApp, mailom), alebo nám zavolajte. 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, od jednotlivých úkonov poručiteľa alebo úkonov dedičov ako odmietnutie dedičstva po kompletné zastúpenie v dedičskom konaní a súvisiacich konaní ako napríklad spory o dedičské právo – dedičské žaloby

Vypracujeme závet poručiteľa a poskytujeme konzultácie a asistenciu pri spísaní závetu poručiteľom.

Pozor, upozorňujeme, že akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Je neplatné ak si dá napríklad rodič podmienku, že ak dieťa doopatruje rodiča, dostane jeho byt po smrti a pod. Podmienky nespôsobujú neplatnosť závetu, len sa na ne neprihliada. Závetom je možné zriadiť vecné bremeno.

Ďalšia z častých chýb je, že sa v závete zabúda na tzv. neopomenuteľných dedičov. Potomkovia sú chránení zákonom – sú to neopomenuteľní dedičia. Bez ohľadu na to, ako určil poručiteľ dedičské podiely vo svojom závete, maloletým potomkom sa musí zo zákona dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

Ak poručiteľ nechce uviesť svojich potomkov v závete, môže ich vydediť. Vydedenie dedičov musí byť písomne listinou o vydedení a musí v ňom byť uvedený dôvod vydedenia vyplývajúci zo zákona. Náležitosti listiny o vydedení sú také isté ako v závete a treba tiež uviesť dôvod vydedenia. Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

  • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • trvalo vedie neusporiadaný život.

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Závet možno tiež zrušiť jeho roztrhaním, spálením, fyzickým zničením závetu.

Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

K ďalším zásadám dedičského práva na Slovensku, zákonnému dedeniu a poradiu dedičov zo zákona pozri samostatný článok.

dedicske pravo zavet zastupovanie dedicov