Dedenie podľa slovenského právneho poriadku

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Ide o tzv. delačný systém, keď práva a povinnosti prechádzajú na dedičov momentom smrti poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov – tzv. dedičské tituly. Nie je potrebný prejav vôle dediča, že dedičstvo prijíma. Podstata dedičského práva je obsiahnutá v Občianskom zákonníku.

Na Slovensku však platí, že nemožno nanútiť práva, teda každý dedič má právo odmietnuť nadobudnutie dedičstva. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.

Odmietnutie dedičstva prichádza do úvahy v prípade predlženého dedičstva. Sú však aj iné možnosti, ako dohoda s veriteľmi o vyporiadaní dlhov. Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

Dedičia tiež zodpovedajú do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa.

Nie každý dediť môže dediť. Nededí ten, kto je tzv. nespôsobilý dedič – ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

Nededí ani ten, kto bol vydedený. Vydediť možno iba potomka, a to iba zo 4 zákonných dôvodov uvedených v ust. § 469a Občianskeho zákonníka. Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

 • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
 • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
 • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
 • trvalo vedie neusporiadaný život.

Vydedenie dedičov musí byť písomne listinou o vydedení a musí v ňom byť uvedený dôvod vydedenia vyplývajúci zo zákona. Náležitosti listiny o vydedení sú také isté ako v závete a treba tiež uviesť dôvod vydedenia.

Podľa slovenského právneho poriadku sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov (dedičské tituly). Závet má prednosť pred dedením zo zákona. Rozoznávame dva druhy závetov tzv. holografný (závet napísaný vlastnou rukou závetcu) a alografný (závet napísaný napríklad na počítači alebo na stroji). K závetu pozri bližšie súvisiaci článok.

Dedenie zo zákona podľa tzv. dedičských skupín prichádza do úvahy vtedy, ak závet nie je napísaný, alebo ak je závet neplatný, alebo aj v závete nie je podelený všetok majetok závetcu.  Zo zákona sa dedí aj vtedy ak závetný dediť nenadobudne dedičstvo – je nespôsobilý dedič, odmietne dedičstvo alebo dedič zomrel. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Pri dedení zo zákona rozoznávame v zmysle ust. §§ 473 až 475a Občianskeho zákonníka štyri skupiny dedičov.

 • V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
 • V druhej skupine dedí manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
 • V tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
 • V štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Do dedičského podielu sa započítajú dary, ktoré obdarovaný dostal za života poručiteľa, okrem obvyklých darov. Započítanie darov je zároveň jedinou možnou podmienkou, ktorá je v závete právne relevantná – príkaz závetcu, aby sa závetnému dedičovi na jeho podiel započítalo to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal (napríklad darovanie rodinného domu alebo pozemku za života).

Po smrti poručiteľa nastane dedičské konanie. Dedičské konanie začína na návrh, alebo aj bez návrhu, len čo sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, ibaže sa konanie už začalo na návrh. Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode

 • mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
 • sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),
 • poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).

Ak zomrelý žil v manželskom zväzku, počas dedičského konania dochádza aj k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov medzi pozostalým manželom a dedičmi. Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.

Výsledkom dedičského konania je uznesenie o dedičstve vydané súdom alebo osvedčenie o dedičstve vydané notárom ako súdnym komisárom. Tieto výsledky dedičského konania sú spôsobilé na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, od jednotlivých úkonov poručiteľa alebo úkonov dedičov ako odmietnutie dedičstva po kompletné zastúpenie v dedičskom konaní a súvisiacich konaní ako napríklad spory o dedičské právo – dedičské žaloby. Vypracujeme závet poručiteľa a poskytujeme konzultácie a asistenciu pri spísaní závetu poručiteľom.

Rady a informácie poskytujeme aj tzv. elektronický právnik – online formou (Skype, WhatsApp a iné prostriedky diaľkovej komunikácie), či písomne. Často má klient len jednu či dve zásadné otázky, neváhajte napísať nám.

Poskytujeme poradenstvo a právne služby vo všetkých otázkach dedenia, najmä:

 • právne rady pri písaní závetu
 • kontrola závetu
 • vypracovanie listín o právnych úkonov – závet, listina o vydedení a pod.
 • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom a súdom
 • holografné a alografné závety
 • vydedenie potomka – dôvody vydedenia
 • odmietnutie dedičstva
 • dedičská nespôsobilosť
 • potomok ako neopomenuteľný dedič – ochrana práv dediča
 • dohody o vyrovnaní dedičstva
 • dohoda dedičov s veriteľmi o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov – dohoda o vyporiadaní dlhov
 • vyhotovenie procesnoprávnych úkonov v dedičskom konaní – návrh na prejednanie dedičstva, návrh na dodatočné konanie o dedičstve, podnety na neodkladné úkony v konaní o dedičstve
 • podnet na ustanovenie správcu dedičstva
 • podnet na zabezpečenie dedičstva
 • zastupovanie v sporoch o dedičské právo
 • žaloba na vydanie dedičstva
 • dohoda o vyporiadaní dedičov
 • konzultácie a právne rady v dedičskom práve
 • komplexné právne poradenstvo ohľadne dedenia
dedicske pravo zavet zastupovanie dedicov