Dedenie obchodného podielu

Zmena spoločníka v obchodnej spoločnosti sa môže udiať na základe či už zmluvného prevodu (ide o rôzne formy zmlúv o prevode obchodného podielu napríklad samostatne alebo spolu s prevodom podniku), alebo aj tzv. prechodom obchodného podielu – dedič jednoducho zdedí obchodný podiel. Novým majiteľom obchodného podielu tak môže byť dedič, ktorý dedičstvo neodmietne a  ktorému bude dedičstvo potvrdené. 

Dedičstvo sa nadobúda dňom smrti poručiteľa. V prípade dedenia obchodného podielu, tento prechádza na dediča tak isto ako iný majetok poručiteľa – smrťou poručiteľa. Dedičstvom sa nadobúda obchodný podiel priamo zo zákona – podľa § 116 zákona č. 513/1991 Zb. -Obchodný zákonník.

Obchodný podiel sa nededí vo výnimočnom prípade, a to vtedy ak Spoločenská zmluva dedenie obchodného podielu vylúči. Toto vylúčenie nie je ale možné v prípade spoločnosti s jediným spoločníkom. Ak by spoločenská zmluva aj vylučovala prechod obchodného podielu na právneho nástupcu, vtedy právnemu nástupcovi vzniká právo na vyrovnací podiel.

Kedysi bolo potrebné aby sa dedič vykonal aktívny krok k dedeniu obchodného podielu – dedič sa musel prihlásiť písomne o svoju účasť v spoločnosti do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak dediť nechcel, stačilo jednoducho neprihlásiť sa. Dnes sa právna úprava zmenila a je to pre dedičov zjednodušené, pretože dedič nie je povinný k žiadnym úkonom voči spoločnosti, ktorými by uplatňoval svoj nárok na zdedený obchodný podiel, teda nárok na účasť v spoločnosti. Práve naopak, ak dedič dediť nechce, vtedy musí konať.

Čo ak dedič nechce podnikať?

Na to, ako zabrániť dedeniu obchodného podielu má dedič napríklad nasledovné možnosti:

– dedič má možnosť odmietnuť dedičstvo v rámci dedičského konania, môže však odmietnuť dedičstvo iba ako celok, a bez výhrad a podmienok. Musí to tiež stihnúť v zákonnej lehote.

– ďalšia možnosť je podať návrh na súd. V praxi sa častejšie uplatňuje prirodzene táto druhá možnosť.

Odmietnutie dedičstva

Na Slovensku však platí, že nemožno nanútiť práva, teda každý dedič má právo odmietnuť nadobudnutie dedičstva. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.

Zrušenie účasti v spoločnosti

Ak dedič nie je jediným spoločníkom, môže sa domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom. Súd bude skúmať, či od dediča možno alebo nemožno spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom. Časté dôvody, ktoré súd akceptuje sú napríklad zdravotný stav dediča, faktický výkon podnikania v inej sfére, ktorý dedič reálne vykonáva či bydlisko dediča a jeho vzdialenosť k podnikateľským aktivitám, ktoré by mal aj vykonávať v rámci účasti na spoločnosti.

Ďalšie aspekty dedenia obchodného podielu

V prípade jediného dediča tento vstupuje na miesto zomretého spoločníka a v celom rozsahu preberá jeho práva a povinnosti. Prechod obchodného podielu sa zapisuje do obchodného registra s osvedčujúcimi účinkami ku dňu zverejnenia zápisu v obchodnom vestníku.

Obchodný podiel môže patriť viacerým osobám, teda viacerí dedičia môžu zdediť spoločný obchodný podiel. Ak existuje viacero dedičov a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto zdedí obchodný podiel, obchodný podiel zdedia všetci z nich.

V súvislosti s dedením obchodného podielu dávame do pozornosti inštitút správcu dedičstva, ktorého je potrebné zabezpečiť najmä v prípade jedno-osobových obchodných spoločností. Správca dedičstva vykonáva úkony nevyhnutné na zachovanie majetkových hodnôt patriacich do dedičstva, a to v rozsahu vymedzenom súdom.