• zastúpenie v konaní o udelenie pobytu
 • žiadosť o udelenie prechodného pobytu
 • prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania
 • prechodný pobyt na účel zamestnania
 • prechodný pobyt na účel štúdia
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • pracovné povolenie pre cudzincov
 • obnovenie prechodné pobytu cudzinca
 • asistencia pri vybavení zdravotného poistenia pre cudzincov

PRÁVNE  SLUŽBY  V  OBLASTI  IMIGRAČNÉHO PRÁVO  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY,  PORADENSTVO  POSKYTUJEME VIACJAZYČNE  A  AJ  ELEKTRONICKY.


Podmienky na udelenie prechodného pobytu na Slovensku pre cudzincov určuje zákon č. 404/2011 Z.  z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.

Rozoznávame prechodný pobyt cudzincov udelený na niekoľko rokov (tu je možné obnovovať pobyt) a trvalý pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt bude cudzincom udelený, ak cudzinec napr. má pobyt na Slovensku viac ako päť rokov a uzavrel manželstvo s občanom Slovenskej republiky. Ak ide o občana EÚ, jeho pobyt je potrebné registrovať, ak prekročí dobu 3 mesiacov.

Prechodný pobyt je viazaný na konkrétny účel, najmä na nasledovné účely:

 • pobyt na účel podnikania
 • pobyt na účel zamestnania
 • pobyt na účel štúdia
 • pobyt na účel výskumu a vývoja
 • pobyt na účel zlúčenia rodiny

Ponúkame kompletné právne služby pre cudzincov pri získaní povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania, na účely zlúčenia rodiny či iné účely, ako aj so získaním trvalého pobytu. Situáciu a možnosti klienta zanalyzujeme, poučíme o potrebných dokumentoch a krokoch a vypracujeme potrebné dokumenty. Ak má v pláne cudzinec začať podnikať na Slovensku, založíme mu živnosť či obchodnú spoločnosť a postaráme sa aj o chod jeho firmy.

Naša advokátska kancelária poskytuje osobnú asistenciu cudzincom v konaní o povolenie prechodného pobytu, na cudzineckej polícii a následne po vybavení pobytu cudzinca na Slovensku poskytneme i ďalšie právne služby potrebné pre život a podnikanie na území Slovenskej republiky.

V prípadoch našich klientov následne sledujeme platnosť povolenia a postaráme sa včas o obnovenie prechodného pobytu.

Postaráme sa tiež o zabezpečenie pobytu rodinných príslušníkov klientov.